ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети септември                     две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 548 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – гр. Варна, редовно уведомен, се представлява от  председателя на управителния съвет на сдружението Ю.Ч..

 

ИЩЕЦЪТ Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – гр. Бургас, редовно уведомен, явява се председателят на управителния съвет на сдружението Д.Б. и се представлява от адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ИЩЕЦЪТ А.Н.Й., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Секретар на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Моля уважаема г-жо съдия да конституирате като заинтересовани страни по делото министъра на РРБ и кмета на община Бургас, като им дадете възможност да изразят становище по иска. Съображенията за техния интерес са изложени в иска, но на кратко, дори съдът да осъди ответника да извърши действието за да може да е в състояние  общинската администрация да изготви исканите справки за минал период, на нея трябва да и се осигури такава възможност, а това може да стане със съгласувани действия на кмета на Община Бургас и на Главна Дирекция ГРАО към МРРБ.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Противопоставям се на искането да се конституират  посочените лица като заинтересовани страни. Ако се иска може да се предяви отделен иск срещу тях. Считам, че настоящият иск така, както е предявен и основанията, които в момента се изложиха, с искане за конституиране на заинтересовани лица, касаят въпрос относно основателността на иска, а не  искане за конституиране като  заинтересовани лица на кмета на община Бургас и  МРРБ.

 

Съдът по искането за конституиране като заинтересовани лица в производството посочените от Ю.Ч. субекти намира, че следва да остави същото без уважение предвид очертания с подадената исковата молба предмет на спора, а именно твърдяно бездействие на посочения субект - секретарят на Община Бургас, с искане за установяване от съда на негово бездействие за незаконосъобразно и осъждането му да извърши действието  в определен за това срок, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ю.Ч. за конституиране  като заинтересовани лица в процеса кмета на община Бургас и министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Определението не подлежи на  самостоятелно обжалване.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – гр. Варна, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – гр. Бургас и А.Н.Й. против бездействие на Секретаря на Община Бургас за предоставяне на справки за абсолютния брой подписи, изискуеми по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за провеждане на местен референдум, иницииран с подписка, и извърши действията, които е длъжен да извърши по силата на чл.43, ал.3, т.6 от ЗМСМА, а именно организационно-техническите действия, необходими за правилното функциониране на ЗПУГДВМС в частта за местните референдуми, с искане съдът да осъди Секретаря на Община Бургас да извърши организационно-техническите действия и му определи срок за това. Поискано е и присъждане на направените по делото разноски.

 

ДОКЛАДВА  уточняваща молба от 11.09.2017г. на ищците за уточнение (прецизиране) на фактическите действия, предмет на иска, които се изразяват  в осигуряването  на възможност за извършването от общинската администрация на заявени от гражданите справки за изискуемия абсолютен брой подписи в подписка за иницииране на местен референдум. Съдът ПРЕДОСТАВИ копие от уточняващата молба на процесуалния представител на ответника за запознаване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Поддържам исковата молба. Нямам възражение по доклада, като само искам да обърна внимание във връзка доклада и претенцията ни, че техническите средства, с които ще се осъществява възможността за извършване на справки за минал период от време  са извън обхвата на конкретните фактически действия предмет на настоящия иск. Те са предмет на адм. дело №11681/2016година на Върховен административен съд, насрочено за 20.09.2017година и адм.д. №12283/2016г на Върховен административен съд, насрочено за 25.09. 2017г. с ответник министъра на РРБ. Да се приемат представените към исковата молба доказателства.  Да се приеме представеното писмо от ответника изх.№АУ 01-3527/19.11.2013г. на главния директор на ГД“ГРАО“ до Общински съвет  Варна.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото заявление за достъп до обществена информация от СОПА до ЦИК вх. №МИ -23 – 3 от 03.07.2017година и отговор на ЦИК с писмо изх. №МИ-23-4 от 13.07.2017година, което съдържа доказателство, с което ще доказваме, че именно общинската администрация са компетентни да извършат проверката за 6 месечна уседналост, която е вид справка за минал период, аналогична на контролната справка, която е предмет на иска. Моля за присъждане на разноските. Нямам други искания по доказателствата на този етап.

Моля на основание чл.146 във вр. с  чл.144 от АПК, това е във връзка с доклада, съдът да направи кратък доклад за кои обстоятелства на които сме посочили в иска, не сме посочили доказателства и ако има такива да ни бъде даде възможност да посочим и представим.

Искам да заявя, че това което е по делото е част от преписката за достъпа до обществена информация и кореспонденцията във връзка с нея, сме запознати, но ако има нещо друго,  няма как да сме се запознали.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам искането на доверителите ми и  освен посочените от г-н Ч., няма да соча други. Моля да ни се даде възможност да се запознаем с преписката. Представям документ за пътни разходи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Искам становище-отговор от другата страна,  с което да се запозная.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо председател, считам исковата претенция за неоснователна. Няма законоустановено задължение за секретаря на общината, каквото се сочи, за организационно-техническо осигуряване на предварителни справки за абсолютен брой подписи изискуеми от ЗПУГДВМС и следователно не е налице бездействие от негова страна. Задължението на секретаря на общината съгласно чл.43, ал.1, т.6 от ЗМСМА е да извършва действия и отговаря за актуалното състояние на избирателните списъци и организационно-техническата подготовка и  провеждане на избори в общината и местните референдуми и при липса на насрочени избори няма задължение за представяне на справки за абсолютния брой подписи на избирателите, както се претендира с иска, а и няма техническа възможност за предоставяне на избирателни списъци, направено с искане за достъп до обществена информация като представям заявление за достъп до обществена информация  и решение №63-00-186/1/30.05.2017г. на Община Бургас. С това решение се дава достъп на СОПА за обществена информация относно реда и начина за изготвяне на избирателните списъци, справка за брой  лица, т.е. справките които могат да се изведат от ЛБД „Население“ от Общината. Това което е можело е сторено с въпросното решение и считам, че същото е допълнителен аргумент за неоснователност на иска. Представям и моля да приемете решение на Административен съд-Варна по подобен казус. Представям и удостоверение от Община Бургас,  че задължението на секретаря на общината във връзка изготвяне на избирателни списъци за насрочени избори е изпълнявано и няма жалби пред Административен съд. Представям и списъци на ЦИК. Във връзка посоченото в т.ІІ от иска за поддържане на актуалното състояние на избирателните списъци по см. чл.42, ал.3, т.6 от ЗМСМА, следва да се изясни какво представляват избирателните списъци и как се поддържа актуално състояние и реално това дали се прави от общината. В тази връзка  водим един свидетел, а именно Светозар З..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Това е  нормативно регламентирано. Противопоставям се на искането за допускане на свидетелски показания, ако свидетелят се окаже, че е компетентен по тези въпроси и има съответно образование, може да се разпита като вещо лице. В качеството на какъв ще дава тълкуване на нормативни уредби.

 

АДВОКАТ И.: Противопоставям се на разпита на свидетел. Не се разбира с какво ще допринесе за изясняване на конкретния иск. Доводите по какъв начин се регистрира и нерегистрира, не са предмет на спора. Освен това свидетелят присъства в залата от началото на съдебното заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Свидетелят е на длъжност ръководител на териториалното звено „ГРАО“-Бургас към ГД“ГРАО“ и може да разясни  въпросите свързани със списъците и предоставянето на списъците и поддръжката на системата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Във връзка със становището на юрисконсулт И.,  да бъде конституирана ГРАО, тъй като е очевидно,   че има заинтересовани лица и биха могли да дадат компетентно становище не като свидетел, а като официална институция.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите приложени към исковата молба до съда, съгласно опис съдържащ се в нея, документите приложени към молбите на ищците за обосноваване на правния им интерес, документите представени от ответника, съгласно опис съдържащ се в придружителното писмо до съда на л.30 от материалите по делото, както и днес представените от представляващия СОПА - Ю.Ч., адвокат И. и процесуалния представител на ответника писмени документи-заявление за достъп до обществена информация от СОПА до ЦИК вх. №МИ -23 – 3 от 03.07.2017година, отговор на ЦИК с писмо изх. №МИ-23-4 от 13.07.2017година, фискален бон от 10.09.2017г. на стойност 50 лв. за закупено гориво, решение №63-00-186/30.05.2017г. на секретаря на община Бургас, заявление на Ю.Ч. за достъп до обществена информация от 16.05.2017г., във връзка което е постановено решението от 30.05.2017г., писмо на секретаря на община Бургас до директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ от 30.05.2017г., с копие до г-н Ч., удостоверение от община Бургас рег.№08-00-1060/11.09.2017г. от директора на Дирекция „Гражданска регистрация на населението, решение  №4130-НС от 26.01.17г. на ЦИК, решение на ЦИК №3427-ПВР/НР/26.08.2016г. за насрочване на провеждане на избори упоменати в удостоверението което е издадено от директора на Дирекция „Гражданска регистрация“,  решение №1524- МИ  от 18.08.2015година на ЦИК, решение №652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК, решение № 50-ЕП от 03.04.2015г. и решение № 30 от 18.07.2011година на ЦИК, с приложения към тях.

 

ПРИЛАГА за сведение по делото представените от процесуалния представител на ответника решение по адм.д. №2916/2016година по описа на Административен съд Варна, решение по същото дело за допускане поправка на ОФГ и допълване на решението, и определение по хода на адм.д.№7046/2017г. от 18.07.2017г. на Върховен административен съд.

 

Съдът, като намери, че следва да уважи искането на ответника за допускане на свидетелски показания чрез разпит на водения свидетел за установяване на посочените от юрисконсулт И. в днешното съдебно заседание факти и обстоятелства, а относимостта им ще бъде преценена след установяване на всички факти и обстоятелства, с оглед събраните по делото доказателства, обсъдени в крайния съдебен акт,

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства по делото чрез разпит на водения от ответника свидетел в днешно съдебно заседание

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на който снема самоличността му както следва:

 

С. С. З.- г.,

български гражданин, неосъждан, на длъжност главен експерт и ръководител териториално звено „ГРАО“- Бургас, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да обясните какво представлява избирателният списък?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Избирателният списък се изготвя на база на националната база данни от Главна дирекция „ГРАО“ предвид Избирателния кодекс.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Това е извън предмета на иска. Има заявления десетки, че избирателните списъци са неотносими към искането ни и няма смисъл да се изяснява какво е избирателен списък.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.:  Преди всеки избор, съобразно с исканията на лицата, които могат да попаднат в изборите,  отначало се изготвят предварителни списъци, които се окачват на табло в общинската администрация и на интернет страницата, където лицата могат да  проверят дали са попаднали в избирателния списък.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Как се осъществява  поддръжката на регистъра на населението, какъв програмен продукт се използва, и еднакъв ли е за цялата страна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Поддръжката на регистъра на населението е ежедневно и се извършва от общинската администрация в цялата страна. Осъществява се програмно с локална база данни „Население“, като този продукт е един и същ за цялата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Избирателните списъци откъде се извличат?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Имаме национална база „Население“, но нямаме национална база избирателни списъци. Тези списъци  се извличат от национална база „Население“, които се извличат  към съответната дата за съответния избор във формата, посочена в кодекса за съответния вид избор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тоест информацията за изготвяне на изборните списъци се извлича от националната база данни „Население“,  а не от Локалната база данни „Население“.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Локалната база данни няма техническа възможност за извличане на такива списъци, само национална база данни „Население“ има.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.:  Извършва ли някой проверка за 6-месечна уседналост на лицата включени в избирателните списъци за местни избори и референдуми и от кого се извършва такава проверка?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Избирателните списъци за местни избори, където има 6 - месечна  уседналост, се извличат от главния директор на ГД „ГРАО“ и проследява адресната регистрация, която трябва да е 6 месеца преди съответния избор. Ако е след тази дата, лицето излиза с предходния адрес.  Програмно се осъществява този контрол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Тъкмо щях да задам въпроса тази проверка ръчно или автоматично се извършва, но свидетелят отговори.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Автоматично се осъществява контрола.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Още веднъж има ли техническа възможност за извършване на справки за минал период от време, дали в локална база данни или национална, и дали има нива на достъп до тези данни, има ли държавната администрация, а не само в Главната дирекция, има ли техническа възможност за извършване на проверка за уседналост за минали периоди или заради липса на техническа възможност не може да се извърши справка, за която липса на техническа възможност са приложени доказателства?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Националната база  поддържа текущото състояние и когато се извличат  избирателни списъци се отнасят за конкретна дата, напред. Смятам, че не съм компетентен да отговаря за минал период. Знам, че се съхраняват в масивите  избирателните списъци, но не знам за колко време, в смисъл за проведените избори и на база на този масив може да се извличат някакви справки, но не съм запознат с техническата възможност.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Свидетелят  оттегля ли първото си твърдение, че проверката за уседналост се извършва автоматизирано от ГД „ГРАО“ защото е за минал период?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Изборите са за бъдещ период и избирателните списъци за бъдещ период. Не съм казал, че автоматизирано се извършва от ГД „ГРАО“ за минал период.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Основен лайтмотив в настоящото производство са проверките за отминал период. Това е  проблемът, който гражданите имат. От една страна администрацията отказва да извърши за днешна дата какво е положението, тъй като такава техническа възможност има, но няма нормативна уредба. Вторият е, че се твърди, че няма и техническа възможност, но исках техническият проблем да  не е предмет на настоящото производство, само искам произнасяне дали това е задължение на общинската администрация да извърши такива справки.  Техническият проблем е предмет на двете дела на Върховен административен съд, които посочих малко по-рано. Свидетелят днес може да върши работата си, но не е  компетентен да отговори на тези въпроси.

 

         АДВОКАТ И.: Данните от Националната база данни и от локалната база данни, предполагам че са едни и същи, доколкото разбирам само техническата възможност е различна за проверка на двете бази данни.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Данните в двете бази са едни и същи, но техническата възможност е различна. В Локалната база данни има малка техническа възможност, като са ограничени възможностите за изготвяне на някакъв списък и нямат никаква доказателствена сила.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът приключи с разпита на свидетеля, поради изчерпване на въпросите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ч.: Нямам други искания към момента.

 

АДВОКАТ И.: Нямаме други доказателствени искания към момента, като моля да ни се предостави възможност да се запознаем с представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други искания към момента.

 

Съдът, като намери, че следва да предостави възможност на подателите на иска да се запознаят с всички представени от ответника по делото писмени документи и изразят становището си по тях до следващото съдебно заседание, по доказателствата

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРЕДОСТАВЯ на ищците възможност да се запознаят с всички представени от ответника писмени документи и да изразят становището си до следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 30.10.2017г. от 14.30часа,  за която дата и час страните редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:25часа.

 

 

           СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: