Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 578           27  март 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела Драгнева

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 547  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Алдо  плаза“ЕООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, бул.“Сливница“№ 26, представлявано от Д.С.А. против решение № 23 от 10.01.2018 г.,  постановено по административно наказателно дело № 1856/2017 г. по описа на Районен съд Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 02-001214/15.08.2017 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с което на основание 416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от  Кодекса на труда/КТ/, за нарушение на чл.63, ал.2 КТ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 500.00 лева, като съдът е намалил размера й на 1 500.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че  решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени, както и измененото наказателно постановление. Не ангажира доказателства.

Ответникът по касационната жалба - директор на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд Несебър, с решение № 23 от 10.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1856/2017 г. по описа на съда е изменил наказателно постановление № 02-001214/15.08.2017 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с което на основание 416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 КТ, на „Алдо плаза”ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 500.00 лева, като съдът е намалил размера й на 1 500.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е за установено от събраните по делото доказателства, че „Алдо плаза”ЕООД е извършило деянието, описано в АУАН и в НП, с което е нарушило чл.63, ал.2 КТ. Изложил е мотиви, че нарушението не представлява маловажен случай, както и че законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.414, ал.3 КТ, като е изменил единствено размера на наложената му имуществена санкция към минималния, предвиден в закона, предвид обстоятелството, че не са налице данни за извършени други нарушения от „Алдо плаза”ЕООД.

Санкцията е наложена на „Алдо плаза”ЕООД за това, че в качеството си на работодател, е нарушил разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ като на 06.06.2017 г. в 11.20 часа е допуснал до работа лице на длъжност „касиер“ в обект супермаркет „Алдо“, находящ се в гр. Несебър, к.к „Слънчев бряг“, комплекс „Плаза“ до хотел „Марвел“, преди да му бъде предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено в ТД НАП. За това на касатора е съставен АУАН № 02-001214/12.06.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че извършването на нарушението не е доказано, тъй като не било установено по категоричен начин, че лицето, по отношение, на което е допуснато нарушението и ангажирана отговорността му, е осъществявало трудова дейност в магазина. Твърди се, че не са изяснени фактите и обстоятелства, въз основа на които е издадено наказателното постановление. 

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, а съгласно чл.63, ал.1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя, преди постъпването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Според чл.62, ал.3 КТ,  в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Неоснователно е възражението на касатора, че от страна на административнонаказващия орган не е доказан фактът, че лицето П.Я.Н. е полагало труд като касиер в стопанисвания от „Алдо плаза”ЕООД търговски обект. По делото са събрани достатъчно безспорни доказателства, от които се установява по несъмнен начин това обстоятелство. В тази връзка съдът е кредитирал както списъка на работещите, в които П.Я.Н. се е вписал саморъчно, декларирайки, че към момента на проверката е работил в обекта като касиер,  така и вписванията в представения с административната преписка график за отчитане явяването/неявяването на работа през месец 06.2017 г., заверен от представляващия „Алдо плаза”ЕООД, за да обоснове извода си, че по време на проверката на 06.06.2017 г. около 11.20 часа Николов е бил на работа в супермаркет „Алдо“ първа смяна, която е от 09.00 часа до 16.00 часа. Ирелевантно за ангажиране отговорността на касатора е обстоятелството дали работникът е работил на касата или е подреждал стока в магазина. И двете дейности са предвидени като задължения на касиера в приложената  длъжностна характеристика,т.е. не е задължително същият да  работи само на касата, за да се приеме, че е касиер. По силата на сключения между касатора и Николов трудов договор №00000027 от 06.06.2017 г., последният е назначен като касиер и е бил задължен на 06.06.2017 г. да постъпи на работа, където е бил установен от контролните органи, и именно на тази дата е бил извършен и първоначалния му инструктаж. Следователно същият, към момента на проверката, е упражнявал трудова дейност в обекта, стопанисван от дружеството, работодател по смисъла на §1, т.1 ДР КТ. Поради това, в административнонаказателното и в производството по оспорване на наказателното постановление са били изяснени всички факти от значение за ангажиране отговорността на „Алдо плаза”ЕООД за нарушение на чл.63, ал.2 КТ. 

За неизпълнение на изискването на чл.63, ал.2 КТ от работодателя, в чл.414, ал.3 КТ е предвидено налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1 500.00  до 15 000.00 лева, а на виновното длъжностно лице глоба в размер от 1 000.00 лева до 10 000.00 лева, за всяко отделно нарушение.

Настоящият касационен състав споделя извода на районния съд, че спрямо „Алдо плаза”ЕООД е приложена точната санкционна норма като съдът правилно е преценил, че с оглед тежестта на извършеното нарушение размерът на имуществената санкция следва да бъде намален към законоустановения минимум от 1500.00 лева.

Предвид липса на касационни основания за отмяна, решението на районния съд следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 10.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1856/2017 г. по описа на Районен съд Несебър.

Решението е окончателно.

                            

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

  

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:     1.                                       

 

                               2.