Р Е Ш Е Н И Е

 

        703                                   13.04.2016г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 547 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите, гр. Бургас, против Решение № 16 от 03.02.2016г., постановено по НАХД № 1021 по описа на Районен съд – Царево за 2015г., с което е отменено Наказателно постановление № 36866/28.09.2015г. на директора на регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите, с което на „Китен Бийч Холидей“ ООД, ЕИК 102857758, гр. Китен, за нарушение по чл.132, ал.1 от Закона за туризма, на основание чл.214 от ЗТ е наложено адм. наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, необосновано и незаконосъобразно.

В съдебно заседание касаторът Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите, гр. Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията „Китен Бийч Холидей“ ООД, редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 14.07.2015г., в гр. Китен лицето осъществяващо дейност хотелиерство в обект хотел Китен Бийч, не  е поставило на видно място в обекта своята категорийна символика, включваща удостоверение и табела. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 0368866/21.07.2015 г. въз основа на който е издадено и обжалваното пред РС - Бургас процесното наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта.

За да постанови решението си районният съд е приел, че безспорно не е доказано извършеното от страна на жалбоподателя нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ, Според съда наказващият орган, чиято е доказателствената тежест, не е успял по категоричен начин да докаже извършеното нарушение.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на първата инстанция досежно недоказаност на извършеното нарушение, описано в процесното НП.

Съгласно разпоредбата на  чл.132, ал.1 от ЗТ, удостоверението за категоризация се поставя на видно място в туристическия обект. В чл.114, т.3 от ЗТ изрично е предвидено, че лицата, извършващи хотелиерство в туристически обекти по чл.3, ал.2, т.1 са длъжни да поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл.132, ал.1 и посочената информация. Според състава на нарушението визиран в чл. 214, във вр. с  чл.132, ал.1 от ЗТ наказуемо е непоставянето на видно място на категорийна символика на туристическия обект.

В конкретния случай посоченото изискване не е било изпълнено от наказаното лице. По делото чрез свидетелските показания на актосъставителя Касабова /лист 40 и сл. от н.а.х.д.1021/2015г./ е установено, че удостоверението за категоризация на обекта не е било поставено на видно място към момента на проверката и дори управителят е заявил, че допълнително ще го представи. Тези данни несъмнено сочат неизпълнение на изискването за поставяне удостоверението на видно място в обекта и обосновават отговорността на търговеца за нарушение по чл.214, ал.1 от ЗТ.

Ролята на удостоверението, чрез утвърдената категорийна символика с определен брой звезди, е да уведоми потребителите на туристическата услуга какви са условията в съответното място за настаняване. Затова, удостоверението трябва да е разположено на "видно" място, т.е. да бъде достъпно за наблюдение, без да е необходимо съответния турист да полага специални усилия да се запознае с неговото съдържание /като напр. да поиска удостоверението от персонала или пък отиде до конкретно отделено помещение, в което да го прочете/. В конкретния случай, проверката е извършена в хотел "Китен Бийч" и удостоверението за категоризация не е установено да е разложено на каквото и да е място – то е представено впоследствие на проверяващият служител.

Необосновано съдът е кредитирал като достоверни гласните показания на разпитания св. Ж., които не кореспондират напълно с останалия доказателствен материал по делото. Дори да се приемат за достоверни обаче, тези показания не са достатъчни, за да се обоснове извод за недоказаност на нарушението. Неясно защо първоинстанционния съд приема, че е имало поставено временно удостоверение на видно място, тъй като такива доводи и доказателства по делото липсват. Още повече в Констативен протокол № 0220426/14.07.2015г. проверяващият служител е отразил, че липсва поставено временно удостоверение и това обстоятелство по делото не е спорно.

Неправилен е изводът на въззивната инстанция, че е недоказано извършването на нарушение по чл.47, ал.2  от ЗТ. Разпоредбата на чл.47, ал.2 от ЗТ предвижда туристическите сдружения да се вписват в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър. Няма как да бъде доказано извършването на нарушение по цитираната разпоредба, предвид това че в АУАН и процесното НП такова нарушение не се твърди. С оглед гореизложеното в решението си РС не е обосновал извод за липса на извършено нарушение по чл.132, ал.1 от ЗТ.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неправилно изградени, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона.

Спорът е изяснен от фактическа и правна страна и подлежи на решаване по същество. От доказателствата по делото безспорно се установява, че на посочените в АУАН и НП дата и място търговецът е извършил нарушение на нормата на чл.132, ал.1 от ЗТ. Релевантните за обективната истина факти са безспорно установени и налагат извода за доказаност на описаното в наказателното постановление нарушение и правилното му санкциониране. След отмяна на обжалваното решение на районния съд, административният съд следва да потвърди изцяло издаденото наказателно постановление.

 Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 16 от 03.02.2016г., постановено по НАХД № 1021 по описа на Районен съд – Царево за 2015г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36866/28.09.2015 г. на директора на регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите, с което на „Китен Бийч Холидей“ ООД, ЕИК 102857739, гр.Китен, за нарушение по чл.132, ал.1 от Закона за туризма, на основание чл.214 от ЗТ е наложено адм. наказание имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лв.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.