ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 547 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.И.Б. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат С.К., надлежно упълномощен.

За ответника- ВПД началник сектор „Пътна полиция” при ОД МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ констатира, че с жалбата е направено искане за конституиране на заинтересовани страни, както следва: „вносителят на автомобила в страната „Баб трейд” ООД, продал го на И.Е.Н. с ЕГН **********, продал го на А.Б.Б. с ЕГН **********, продал го на жалбоподателя“. Така формулирано, искането е неясно. От същото не е ясно кои лица се иска от жалбоподателя да бъдат конституирани като заинтересовани страни, не е обоснован и правният интерес на тези лица от участие в производството. Ето защо, съдът УКАЗВА на пълномощника на жалбоподателя да конкретизира искането си за конституиране на заинтересовани страни.

 

Адвокат К.: Считам, че доверителят ми има правен интерес лицата, които са внесли процесния автомобил в страната и прехвърляйки си го едни на други по предвидения в чл. 143 от ЗДвП ред, да бъдат конституирани като заинтересовани страни по делото, тъй като през 2012г., когато доверителят ми е придобил собствеността върху този автомобил и е поискал надлежно отразяване в информационните масиви на пътна полиция настъпилата промяна, става ясно, че този автомобил е бил обявен за издирване през 2011г. За това считам, че както вносителя „Баб трейд” ЕООД, така и последващите приобритатели, съответно прехвърлители, съпричастни в придобиване на собствеността на автомобила от жалбоподателя, следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни по делото.

 

СЪДЪТ, след като изслуша направеното уточнение, намира искането за конституиране като заинтересовани страни на лицата „Баб трейд” ООД, И.Е.Н. и А.Б.Б. за неоснователно. Според разпоредбата на чл.153, ал.1 от АПК страни по делото са оспорващият, органът издал акта и заинтересованите страни. В случая вносителят на автомобила, както и последващите приобретатели, в т.ч. прехвърлителят А.Б.Б., не притежават качеството на страни по смисъла на цитираната разпоредба. Те не са податели на искането за промяна на регистрацията на лекия автомобил, не са участвали в административното производство и не са адресати на оспорения акт. Актът не поражда за тях конкретни права или задължения, нито засяга непосредствено техни права или законни интереси. Обстоятелствата, с които са обосновава искането за конституиране, не кореспондират и с твърденията в жалбата за придобиване на автомобила по оригинерен способ. Ето защо съдът приема, че не са налице основания за конституиране на посочените лица в настоящото производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за конституиране като заинтересовани страни на лицата „Баб трейд” ООД, ЕИК 131539954, И.Е.Н. с ЕГН ********** и А.Б.Б. с ЕГН **********.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че постановеното в днешното съдебно заседание определение не е влязло в сила, намира, че ход на делото не следва да се дава до окончателно конституиране на страните по спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2015 г. от 11.30, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: