ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети ноември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 547 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ВАГ Обзор” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника  - Началник на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. В. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. С.И. и вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба-становище от процесуалния представител на жалбоподателя с вх.№ 8684  от 19.11.2014 г., с която моли делото да бъде разгледано в нейно отсъствие. Няма въпроси към вещите лица. Представя удостоверение от „ВиК” ЕАД – Бургас изх.№ К-2049-1/28.10.2014г., изразява становище по съществото на спора. Представени са и писмени бележки.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпило Удостоверение вх. № 8145/03.11.2014 г. от ЕВН България Електроснабдяване ЕАД. 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице по съдебно-техническа експертиза  с вх.№ 8403/11.11.2014г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице и по съдебно-счетоводната експертиза с вх. № 8420/11.11.2014 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. В.: Да се приемат представените доказателства. Да се изслушат заключенията на вещите лица.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението като обективно и правилно.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице по съдебно-счетоводнатата експертиза, както следва:

 

С.В.А. – ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. В.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Да се приеме същото като обективно и правилно. Констатирани са разлики в посочената като стойност Такса „Битови отпадъци” за 2011 г. Съгласни сме с така посочената сума ТБО за 2011 г., различна от сумата, посочена в административния акт.

Моля да представя справка от кадастрална карта, изготвена от Община Несебър, за прилагане по делото.

Представям Решение № 547/2014 г. на Общински съвет Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите за 2011г. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: удостоверение от „ВиК” ЕАД – Бургас изх.№ К-2049-1/28.10.2014г.; Удостоверение вх. № 8145/03.11.2014 г. от ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, справка от кадастрална карта, изготвена от Община Несебър и Решение № 547/2014 г. на Общински съвет Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите за 2011г. 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лева, платими от внесения депозит./издаден РКО 500,00лв. на 19.11.2014 г./

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза  и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450,00 лева, платими от внесения депозит. издаден РКО 450,00лв. на 19.11.2014 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. В.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение с което да отхвърлите депозираната жалба като неоснователна като се съобразите с ТБО констатирани и определени от вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза. В делото е представена обяснителна записка, изготвена от служителя изготвил обжалваният акт и е посочена причината за допуснатата техническа грешка при произнасяне на акта. Предвид депозираната от жалбоподателя молба-становище с  писмени бележки, моля, да се запозная с тях и да представя също писмени бележки. Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски, съобразно отхвърлената част от жалбата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на ответника петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: