ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 09.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На девети юли                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 547 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ВАГ Обзор” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника  - Началник на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. В. - представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба-становище от жалбоподателя с вх. № 5258/08.07.2014 г., в която изразява становище да бъде даден ход на делото, ако не са налице процесуални пречки, поддържа изцяло жалбата и моли да бъдат приети приложените с нея писмени доказателства, като прави и доказателствени искания.

 

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „ВАГ ОБЗОР” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 148134558, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет.2, офис 2,  против Акт за установяване на задължения по декларация № 1047/29.11.2013г., на главен инспектор в отдел „МДТ” при Община Несебър, потвърден с Решение изх.№Н4-4489#3 от 17.01.2014г. на началника на отдел „МДТ” при Община Несебър.

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете писмени доказателства, които Ви представям по опис.

Моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да определи:

1. Размера на ТБО за процесния имот за 2011-2012г., както и законната лихва върху главницата до датата на съставяне на обжалвания акт.

2. Да определи законната лихва върху главницата след тази дата, до датата на депозиране на жалбата в Административен съд Бургас.

 

Моля да допуснете в следващото съдебно заседание двама свидетели при режим на довеждане, от показанията на които ще бъде установена периодичността на посещение на имота от специалните автомобили на БКС, както и обстоятелства по извършване на почистване на териториите за обществено ползване.

Моля да допуснете представяне на други писмени доказателства в следващото съдебно заседание.

Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание по опис писмени доказателства от Община Несебър.

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър да представи:

- доказателства за реалното извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, сметопочистване и обезвреждане на депо за битови отпадъци;

- схема за разполагане на контейнерите за събиране на битовите отпадъци за процесните периоди 2011г. и 2012г.;

- решение на Общински съвет Несебър по чл. 67 от ЗМДТ /ако няма такова изрично да се посочи,  с оглед приложението на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ/;

- докладна записка за начина по който е изчислена таксата битови отпадъци за процесните години – 2011 г. и 2012 г.;

- доказателства за базата, на която е формирано задължението за процесния период 2011 г. и 2012 г.;

- заверени копия от декларациите по чл.14, по чл.17 и по чл.71 от ЗМДТ /чл.21 от Наредба № 11 на ОбС Несебър/, ведно с удостоверения за данъчна оценка на имота – земя и жилищна сграда към процесния период 2011 г. и 2012 г.;

- заверени копия от декларациите по чл. 21 от ЗМДТ, подадени от дружеството, касаещи процесния имот;

- актове за публична общинска собственост за сметището на Община Несебър – гр. Обзор;

- разрешение на директора на РИОСВ гр. Бургас за извършване на дейности по транспортиране и обезвреждане на отпадъци;

- трудовите договори на лицата, осъществяващи и/или изпълняващи задължения по поддръжка чистотата на обществените места в населеното място, за които съгласно длъжностна характеристика имат задължения за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Обзор, както и доказателства, че се поддържа депо за депониране и обезвреждане и поддържане на битови отпадъци, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ съдебните удостоверения, поискани в т.1.1 и т.1.2 от молбата-становище с вх.№ 5258/08.07.2014 г., по силата на които жалбоподателят да се снабди с други такива от електроразпределителното дружество-доставчик на електроенергия в гр. Обзор  - EVN България и от ВиК, след заплащане на съответната държавна такса.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място, да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание, при депозит в размер на 450.00 лева, вносими от ответника в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С.А..

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и справка в Община Несебър, да отговори на поставените въпроси по т. 4 от молбата-становище с вх.№ 5258/08.07.2014г., представена от процесуалния представител на жалбоподателя, при депозит в размер 500,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването, както и да посочи дали имотът е застроен и дали около него има изградена техническа инфраструктура.

 

НАЗНАЧАВА за извършването на експертизата вещото лице инж. С.И..

 

 

ДОПУСКА до разпит двама свидетели, поискани от ответника, при довеждане за следващото съдебно заседание, които ще доказват обстоятелства, относими към предмета на спора.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.11.2014 година от 10,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведомят вещите лица, след заплащане на определените депозити за изготвяне на заключенията.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: