Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 934/11.05.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:   Даниела Драгнева

     Веселин Енчев

 

при секретар Кристина Линова и прокурор Христо Колев

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 546/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Алдо Плаза“ ЕООД – Варна с ЕИК ***** против решение № 25/10.01.2018 година по НАХД № 1853/2017 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е изменено наказателно постановление № 02-001213/15.08.2017 година на директора на дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас (НП).

С НП на касационния жалбоподател, на основание чл.416 ал.5, във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда (КТ), е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева, за нарушение по чл.63 ал.2 от КТ, а РС е намалил размера на имуществената санкция от 2 500 лева на 1 500 лева.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно. Според касатора, от събраните по делото доказателства не става ясно какво поведение е осъществило лицето, за да се приеме, че е била извършвана трудова дейност, за да бъде направен извод, че е осъществен от обективна страна състава на вмененото на дружеството нарушение. Твърди се, че оспореното НП е издадено при неизяснена фактическа обстановка. Посочва се още, че фактът, че служителката саморъчно се е вписала в списъка на работещите в обекта е безспорен, но ирелевантен по отношение вмененото нарушение.

Иска се решението на РС да бъде отменено - в частта, в която е потвърдено НП, като бъде отменено и самото НП.

Отвeтникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е неоснователна.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Търговецът е санкциониран за това, че при извършена проверка на 06.06.2017 година в курортен комплекс „Слънчев бряг“, в супермаркет „Алдо“, собственост на дружеството –жалбоподател, е установено, че И.К.П. с ЕГН ********** е допусната до работа като „касиер“ в обекта, без да ѝ е връчено копие от  уведомлението за регистрация на сключен трудов договор, заверено от НАП.

РС е изследвал обстоятелствата по констатиране на нарушението и налагането на наказанието, и е приел, че наказващият орган е доказал извършването на нарушението.

Решението е мотивирано. В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения, а фактическата обстановка, установена от съда, съответства на доказателствата, съдържащи се в административнонаказателната преписка и събрани при съдебното оспорване на НП.

Не са налице нарушенията в административнонаказателното производство, изтъкнати в касационната жалба.

НП е изготвено във формата, предвидена в закона. Обстоятелствената му част съдържа конкретно описание на нарушението, а фактите са подведени към приложимата правна квалификация.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съгласно чл. 63 ал.1 от КТ, работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Според чл. 63 ал.2 от КТ, работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1.

Анализът на цитираните текстове показва, че работодателят няма право да допуска работника/служителя преди да му е връчил и двата документа по чл. 63 ал.1 от КТ, т.е. невръчването на който и да е от тях, е пречка за започване на ефективното полагане на труд по трудовото правоотношение.

Посредством трудов договор с дата 06.06.2014 година (денят на проверката) и справка за приети/отхвърлени уведомления по чл. 62 ал.5 от КТ (лист 46 – 48 от н.а.х.д. № 1853/2017 година) е доказано, че лицето, което е установено при проверката да работи за „Алдо Плаза“ ЕООД – Ива Пойрязова, е било в трудово правоотношение с дружеството (с уговорено работно време, почивки, неработни дни, трудово възнаграждение – все елементи на трудово правоотношение). От справката се установява, че уведомлението за сключеното трудово правоотношение с И. П. е подадено от търговеца на 06.06.2017 година в 14:47:05 часа. Проверката, при която е констатирано, че П. полага труд за дружеството, е извършена на същата дата в 11:20 часа. Т.е. по делото е установено, че И.П. е започнала ефективното изпълнение на трудовите си функции, преди подаване на уведомлението по чл. 62 ал.3 от КТ от страна на работодателя до НАП, съответно преди да бъде връчено на П.. Следователно, работодателят – „Алдо Плаза“ ЕООД – носи административнонаказателна  отговорност за това, че е допуснал работника си до работа преди да изпълни задължението си по чл. 63 ал.2 от КТ. Административното нарушение по чл. 63 ал.2 от КТ ще бъде осъществено при неизпълнение на задължението за предварително предоставяне на който и да е от двата документа (или и на двата), посочени в нормата. Тезата на касатора, че процесното НП е издадено при неизяснена фактическа обстановка не почива на доказателствата по делото.

По изложените съображения, съдът приема, че касационната жалба е неоснователна и следва да се отхвърли. Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

           

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25/10.01.2018 година по НАХД № 1853/2017 година на Районен съд – Несебър.

 

            Решението е окончателно.

           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: