ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 11.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на единадесети май и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 546 по описа за 2017 година.                 

 

На второ четене на именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.Д.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на дирекция „Приходи местни данъци и такси“ към община Поморие, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.Д.Н., ЕГН **********, с адрес ***,  против Aкт за установяване на задължение (АУЗ) № АУ001440/16.11.2015г., мълчаливо потвърден от директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ при община Поморие.

 

С разпореждане № 1469/07.03.2017г. съдът е УКАЗАЛ на жалбоподателя в седмодневен срок от получаване на съобщението да представи по делото доказателства за спазване срока за обжалване пред съда на Акт за установяване на задължения № АУ001440/16.11.2015г.

 

ПОСТЪПИЛО е становище с вх. № 3340/04.04.2017г. от жалбоподателя, с което в срока са изпълнение на указанията на съда.

 

С определение № 606/05.04.2017г. съдът е КОНСТИТУИРАЛ страните по делото и е разпределил доказателствената тежест;

Съдът е ДОПУСНАЛ представените по делото заедно с жалбите и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото;

Съдът е ДАЛ е възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания;

 

ПОСТЪПИЛА е административна преписка с вх. № 4486/05.05.2017г. от ответника.

ПОСТЪПИЛО е становище от жалбоподателя по делото с вх. № 4598/10.05.2017г.

 

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че следва да установи съществуването на фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, в това число посочените в жалбата;

Съдът УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването на Акт за установяване на задължения № АУ001440/16.11.2015г.;

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като доказателства по делото;

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от съобщението, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, това ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 06.07.2017г. от 13:45 часа , за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:12 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: