Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      892                                       12.05.2016 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря К.Л., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 546 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от ТД на НАП- Бургас, представлявана от директора Татяна Павлова Кънчева, против решение № 188 от 15.02.2016 г. по НАХ дело № 6036/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 167615-О-F176943 от 20.10.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 178 от ЗДДС е наложено на „Фуудуейс 2“ ЕООД с ЕИК 200521700 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 800 лева за нарушение по чл. 99, ал.1 от ЗДДС.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП са допуснати процесуални нарушения, неотстраними в съдебното производство, изразени в неизпълнение на императивното изискване за ясно, точно, коректно и пълно посочване на законовите разпоредби, които са били нарушени. Съдът е счел, че допуснатите нарушения са от категорията на съществените, тъй като рефлектират върху възможността на нарушителя да научи в пълнота какво нарушение му се вменява и кой е нарушеният закон.

Решението е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 10.08.2015 г. представител на „Фуудуейс 2“ ЕООД е подал в ТД на НАП- Бургас заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл.96, ал.1 ЗДДС с вх.№ 2400-1689825. Във връзка с подаденото заявление, с резолюция от 11.08.2015 г. е била назначена проверка, в хода на която били изискани от търговското дружество извлечения от банковите сметки, оборотна ведомост, фактури, договори и други документи. В хода на проверката е било установено, че дружеството е осъществило вътреобщностно придобиване на стоки в общ размер 78 962.95 лева, от които 14 683.76 лева (6 256.41 EUR) по протокол № 0000000001/03.04.2015 г. и 67 519.96 лева по протокол с № 0000000002/08.04.2015г., но не е подало в срок заявление за регистрация по чл. 99, ал. 3 ЗДДС- не по-късно от 01.04.2015 г., т.е. 7 дни преди 08.04.2015 г., когато сумата на ВОП е надхвърлила 20 000 лева.

Задължението на търговеца да подаде заявление за регистрация е регламентирано в чл. 99, ал.1 - 3 от ЗДДС. Според нормата на чл. 99, ал.1 от ЗДДС, на регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Съгласно ал.2 на чл. 99, алинея 1 не се прилага, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година не надвишава 20 000 лева. За тези лица възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева.

Правилата за определяне момента на настъпване на данъчното събитие при ВОП са установени в чл. 63, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно посочената разпоредба, данъчното събитие при ВОП възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Според нормата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, това е датата на която собствеността върху стоката е прехвърлена. В случая датата на данъчното събитие съвпада с тази на издаване на фактурите, като по втората от тях- от 08.04.2015 г. търговецът е превишил определеният в  чл. 99, ал. 3, вр. ал. 1 ЗДДС праг от 20 000 лева и за него е възникнало задължението да подаде заявление за регистрация, не по-късно от 7 дни преди тази дата. Това задължение не е било изпълнено, поради което правилно е била ангажирана отговорността на последния за нарушение по чл. 178 от ЗДДС.

Изводите на първоинстанционния съд относно възприетата от наказващия орган правна квалификация не се споделят от настоящия касационен състав. Нарушението е съставомерно по чл. 178 от ЗДДС и това е посочената от наказващия орган правна норма. В обстоятелствената част на наказателното постановление подробно са обсъдени задълженията на търговеца, регламентирани в чл. 99, ал.1 и ал.3 от ЗДДС, и обосновано е прието, че те не са изпълнени от последния, с което е осъществен съставът на административното нарушение, за което той е санкциониран. Не е налице приетата от съда неяснота относно нарушените законови разпоредби, поради което и с оглед горните съображения настоящият съдебен състав приема, че обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени, и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление, като издадено в съответствие с материалния закон и при спазване на административнопроизводствените правила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 188 от 15.02.2016 г. по НАХ дело № 6036/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 167615-О-F176943 от 20.10.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 178 от ЗДДС е наложено на „Фуудуейс 2“ ЕООД с ЕИК 200521700 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 800 лева за нарушение по чл. 99, ал.1 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                                                            2.