ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На петнадесети юни                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер   546  по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Н.Р., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен, представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи, данъци и такси” при Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт М., с представено пълномощно по делото на л. 26.

          

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Не са налице процесуални пречки, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

АДВОКАТ С. – От името на моя доверител поддържам депозираната пред Вас жалба.

Моля да приемете доказателствата представени с административната преписка. Други доказателствени искания нямаме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна.

Моля да се приеме представената административна преписка. Няма да сочим нови доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания акт за установяване на задължение по  декларация.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ М. - Актът се оспорва за вменените задължения за 2010г., 2011г. и 2012г. в общ размер от 891.36 лв. Тези задължения по акта и по решението на горестоящият орган, целият размер на задължението ли представляват или една втора негова част?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Тези задължения, които сме посочили за 2010г., 2011г. и 2012г., представляват една втора от задължението за целия имот.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – В такъв случай, само за сравнение, след като това са задължения само за една втора част, защо за 2008г., 2009г., 2013г., 2014г. и 2015г. същите задължения изглеждат чувствително по-малки като размер, спрямо процесните години? Например: Такса битови отпадъци за 2010 г. е 197,85 лв. и това е за една втора част, а Такса битови отпадъци за 2013 г. е 61,95 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Вероятно се дължи на различните коефициенти, по които се образува данъчната оценка, които претърпяха съществено изменение през 2009 г., вероятно и на различния промил, който е през годините. Искам да добавя мисля, че от 2012 или 2013 година за някои търговски обекти има специален ред на облагане, т.е. промила за офиси е различен от останалите.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВОКАТ С. – Ще представяте ли доказателства за заплащането на задължението за 2010г., 2011г. и 2012г.? Освен приложените с възражението по акта имате ли други доказателства, тъй като представените разписки за плащане носят година на издаване 2009г?

 

АДВОКАТ С. – Мисля, че са представени доказателства за плащането на задължението с възражението по акта, имам предвид доказателствата на л.11, 12 от делото. Нямаме други доказателства за плащане.

 

Съдът, като съобрази наличните по делото доказателства, намира, че същите не биха били достатъчни за разглеждането и решаване на делото по съществото, включително и в контекста на дадените съдебно заседание от юрисконсулт М. обяснения относно калкулирането на размера на публичните задължения, които обяснения в значителната си част са хипотетични и сочат едно предположение как са били образувани  размерите на задълженията, поради което съдът намира за необходимо да бъде назначена служебно съдебно-икономическа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изр. второ от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА служебна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложението по делото доказателства, както и след като се запознае с приложимата от община Бургас методика за определяне размера на публичните задълженията за процесните години да отговори на въпросите:

По отношение на процесния имот, за който е издаден обжалвания  акт за установяване на задължения по декларация, представляващ търговски обект, деклариран с декларация  № 23571 от 26.04.2006 г., какъв е размера на публичното задължение в неговият пълен размер за процесните години 2010г., 2011г. и 2012г.? 

Наличните по делото доказателства за извършено плащане на публични задължения, находящи на л.11 и л.12 от делото, могат ли да се обвържат като доказателства за погасяване на процесните задължения  за 2010, 2011 и 2012 година, предвид обстоятелството, че доказателството на  л.12 сочи период на плащане през 2009 г., а доказателството на л.11 не може да се твърди със сигурност, че касае плащане на цялото задължение или на част от него.

Да се установи също така дали в администрацията на Община Бургас са налични и други доказателства за извършено плащане на задължения за 2010, 2011 и 2012 година за процесния имот, без оглед на обстоятелството от кое точно лице са извършени плащанията?

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Д.Ж., при депозит в размер на 200 лв, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.11.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени считано от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: