ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,08.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми октомври                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 546 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАГ ОБЗОР” ООД, редовно уведомен, за него се явява адв.В. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Н.Б..

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.В.: Да се изслушат вещите лица. Нямам възражение по поредността на изслушването.

Юрисконсулт Н.Б.: Не възразявам.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза, на което снема самоличността,е както следва:

 

         Инж.Т.Д.Ч. - 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

         Въпрос на адв.В.: Докато бяхте на оглед на имота, на място видяхте ли дали в близост до имота се извършват дейности сметосъбиране и сметоизвозване, дали има такава обособена площадка?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм в заключението, че контейнери и кофи за смет в близост не съм видяла

         Адв.В.: Нямам повече въпроси.

         Юрисконсулт Н.Б.: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.Ч., на която определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

         ДОПУСКА до разпит вещото лице, изготвило съдебно-счетоводната експертиза, на което снема самоличността,е както следва:

 

         В.Д.М. - 34г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

         Адв.В.: Вещото лице се е постарало и разделило таксата за битови отпадъци съответно, ако имотът се ползва за жилищни нужди и ако се използва за стопански цели.

         В обяснителната част на стр.3 от заключението, най-горе, предполагам, че е допусната техническа грешка, но това не се отразява на заключителната част.

         Нямам въпроси към вещото лице.

         Юрисконсулт Н.Б.: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице М., на който определя възнаграждение в размер на 650 лева, платими както следва:

         300 лева - от внесения депозит;

         Разликата от 350 лева – платима от ответника в 3-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.В.: Представям и моля да приемете удостоверение, издадено от „В и К” ЕАД във връзка с издаденото ни съдебно удостоверение.

         Представям списък на разноските по делото, извършени от моя доверител.

         Относно удостоверението, което трябва да се приложи по делото от ЕВН, твърдя, че на 29.09.2014г. ЕВН с едно общо писмо са изпратили удостоверения по пет дела на Административен съд-гр.Бургас и това са административни дела № 434, № 545, № 549, № 430 и № 546, всички по описа за 2014г. и в момента е приложено удостоверение по административно дело № 432/2014г.

         Поради това, моля да се извърши справка и да се приложи удостоверението на ЕВН по настоящото дело.

         Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт Н.Б.: Моля да приемете Заповед № 462/13.06.2008г. на кмета на Община Несебър за одобряване на ПУП.

         Няма да соча доказателства.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото копие от писмо от „ЕВН” ЕАД, входирано в деловодството на съда на 12.10.2014г.

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.В.: Моля да уважите жалбата като основателна и отмените обжалвания административен акт.

         По отношение заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, моля да възприемете, че таксата за битови отпадъци следва да се начислява върху данъчната оценка, а не върху отчетната стойност, предвид че този имот е предвиден за жилищно застрояване, а характерът на застрояването определя вида на имота, а не кому принадлежи - дали на юридическо или физическо лице, както възприема ответната страна в административния акт.

         В случай, че не уважите жалбата, моля да измените решението предвид заключението на вещото лице.

         Представям подробни писмени бележки по съществото на спора. Моля да ни се присъдят направените разноски по делото.

         Представям за сведение на съда решение на ВАС по идентичен случай.

 

         Юрисконсулт Н.Б.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите издадения от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър Акт за установяване на задължения по декларация като правилен и законосъобразен.

         Считам, че дължимата такса за битови отпадъци не би могла да се определи като за жилищен имот, предвид факта, че дружеството в декларацията, която е подало  описва земя, а не сграда.

         Считам, че с изменението на ПУП и предвид бъдещото застрояване на имота, не би трябвало да касае определянето на ТБО за жилищен имот, защото, ако се счете имотът за жилищен, би било редно да се подаде декларация с посочване, че имотът е жилищен.

         Моля да ми се даде подходящ срок за представяне на писмени бележки.

         Реплика на адв.В.: За процесния период 2008-2010г. ЗМДТ не позволява подаване на декларация по чл.14 от физически лица. Изменението касае 2011г., но не и  процесния период. За този период няма възможност деклараторът да отбележи, че имотът е жилищен. Това означава, че ответната страна не трябва да изследва какъв е характера на имота, за да определи данъчните задължения.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на пълномощника на ответната страна 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: