ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,18.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети юни                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 546 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.28 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВАГ ОБЗОР” ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” към ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., която представя пълномощно.

 

         Съдът

         ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателя, с която се изразява становище по хода на делото; поддържа се жалбата и с направени доказателствени искания.

ПРЕДЯВЯВА на юрисконсулт В. доказателствените искания направени в молбата на жалбоподателя.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Юрисконсулт В.: Да се даде ход на делото.

 

         По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата.

В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете писмени доказателства удостоверяващи правомощията на административния орган издал акта, както и доказателства относно извършени разходи за Дейност „БКС-чистота, озеленяване и екология” към кметството в гр.Обзор; трудови договори и длъжностни характеристики на всички лица работещи в дейността в гр.Обзор; Акта за частна общинска собственост; извлечения от специализирания сайт за обществени поръчки на Община Несебър, в който се отразява официална информация за всички сключени договори на общината, включително и в гр.Обзор.

Моля да допуснете извършване на съдебно-икономическа експертиза със задача вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и ако прецени  - с други, находящи се в Община Несебър, да отговори на въпроса Какъв е размерът на Такса „Битови отпадъци” за процесните 2008г., 2009г. и 2010г. за имотите на жалбоподателя.

Освен това, моля да допуснете до разпит един свидетел в режим на довеждане, от чийто показания да се установи дали е посещаван района от специализираните коли на БКС и периодичното извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Моля да разрешите в следващото съдебно заседание да представя други писмени доказателства, които представляват скица на процесния имот и евентуално доказателства за извършени разходи за сметосъбирането и сметоизвозването в имота.

Относно докладваната днес молба на жалбоподателя:

Не се противопоставям да бъдат допуснати направените в становището на жалбоподателя искания. Относно искането за издаване на удостоверение, моля съдът да прецени дали да уважи това искане, а част от доказателствата са вече представени в днешно съдебно заседание, а именно Акт за частна общинска собственост, трудови договори и длъжностни характеристики.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите на процесуалния представител на ответника, които ще формулира прецизно в нарочна молба, в 3-дневен срок, считано от днес с препис за жалбоподателя.

Експертизата да се изготви от вещото лице В.М., след внасяне на депозит в размер на 300 лева от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да формулира допълнителни въпроси към съдебно-икономическата експертиза.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства в следващото съдебно заседание, като разпитът на свидетел ще се извърши в режим на довеждане от страна на ответника.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи доказателствата посочени в т.1.3; т.1.4; т.2; и т.3 от молбата на адв.В., препис от която да се връчи на процесуалния представител на ответника.

 

Да се издаде съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди с друго такова от „ЕВН България”, от което да е видно има ли разкрита партида за имота на дружеството и има ли потребление на ел.енергия през процесния период, за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

Удостоверението да се издаде след внасяне на съответната държавна такса от жалбоподателя.

Да се издаде съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди с друго такова от „В и К” ЕАД, от което да е видно има ли разкрита партида за водоснабдяване и канализация за имота на дружество, както и дали има потребление на вода през процесния период, за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

Удостоверението да се издаде след внасяне на съответната държавна такса от жалбоподателя.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в т.4 от молбата на жалбоподателя.

Експертизата да се извърши от вещото лице Т.Ч. след внасяне на депозит в размер на 200 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването му.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства в следващото съдебно заседание при режим на довеждане на свидетел от страна на жалбоподателя.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.10.2014г. от 14.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведомят вещите лица след внасяне на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: