О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /30.03.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на тридесети март, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев       

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 546/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от М.И.П. *** против заповед № 2967/14.12.2011 година на заместник – кмета на община  Бургас - за премахване на преместваем обект.

С определение  № 457/09.03.2012 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена дължима държавна такса и да уточни в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт.

Указанията на съда са получени от жалбоподателя на 16.03.2012 година.

С молба вх. № 2367/20.03.2012 година е представено доказателство за внесена държавна такса, но не са изпълнили указанията на съда за уточняване на обстоятелствената част от жалбата – в какво се състои незаконосъобразността на акта.

Установената неотстранена нередовност е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството.

С оглед на изложеното, основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.П. *** против заповед № 2967/14.12.2011 година на заместник – кмета на община  Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 546/2012 година.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: