О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№496                             22.03.2017 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на двадесет и втори март                                                          две хиляди и седемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 545 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила молба на Н.Щ.А., понастоящем в Затвора гр.Бургас, с която иска да бъде осъдена администрацията на Затвора Бургас.

 Видно от текста на исковата молба тя касае оплакване за лошо медицинско обслужване в затвора, липса на санитарен възел и недостатъчна по количество и качество храна. Освен това е поискано назначаването на служебен защитник. Предвид липса на изискуемото съдържание на исковата молба, с разпореждане № 1445/07.03.2017г. съдът остави същата без движение като даде задължителни указания на ищеца, а заради поисканата правна помощ указа на ищеца да представи декларация за имущественото и гражданското си състояние по чл.23, ал.3, т.2 от Закона за правната помощ, като му изпрати непопълнен формуляр от тази декларация. Ищецът А. попълни изпратените му документи, а съдът изиска справка от администрацията на Затвора - Бургас, видно от която А. за последните шест месеца е получил единствено сумата от 15лв., която е разходвал.

Междувременно настоящият съдебен състав извърши справка за други висящи дела на този ищец и установи, че на производство в Административен съд - Бургас е адм.д. № 382/2017г. образувано по предявен от Н.А. иск, с който моли да се осъди Затвора - Бургас, при оплакванията които са предмет и на настоящия иск – лоши битови условия, включително санитарен възел, недоволство от медицинското обслужване. Понастоящем исковата молба по адм.д. № 382/2017г. е оставена без движение със задължителни указания и по предоставянето на правна помощ.

С оглед направените твърдение и приложените писмени доказателства по настоящото дело и при направена служебна проверка в деловодството на съда по адм.д.№ 440/2017г., се установи идентичност на предмета по посочените две дела – претенции на едно и също лишено от свобода лице срещу условията при които изтърпява наказанието си в затвора. В този смисъл са налице условията за присъединяване на адм.д.№ 545/2017г. към адм.д.№ 382/2017г., двете на Административен съд - Бургас. 

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. Поради липсата на специално правило за това за това към кое от двете дела в подобна хипотеза трябва да се извърши присъединяването, следва да намери приложение разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК и по-късно образуваното дело да бъде присъединено към по-рано образуваното – това с по-малкия пореден номер и производството да продължи по този номер – в случая адм.д.№ 382/2017г.

За целите на деловодната организация в съда, следва да бъде постановено прекратяване на производството по настоящото дело, но поради това че производството по жалбата продължава под номера на делото към което се присъединява настоящото дело, то не е налице преграждане на по-нататъшното развитие на производството. Същевременно не е предвидена изрична възможност за обжалване на определението за присъединяване и по аргумент за обратното от чл.229, ал.1, т.1 и 2 АПК, настоящото определение не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол.

Водим от горното и на основание чл.213 ГПК, вр. чл.144 АПК, Административен съд - Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№ 545/2017г. по описа на Административен съд - Бургас към адм.д.№ 382/2017г. на Административен съд - Бургас, за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 545/2017г. по описа на Административен съд Бургас

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на ищеца и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието-София.

 

 

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :