ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

826                     дата 08 април 2015год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 08 април 2015год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 545 по описа за 2015 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с искова молба (наименована искова жалба), подадена от Т.Ж.И., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, с искане да бъде заведено дело за действия и бездействия на длъжностни лица, които са го подвели и ощетили, както и са злоупотребили с власт и влияние.

            С разпореждане на съда от 23.03.2015г. исковата молба е оставена без движение, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса, да посочи ответник, както и да конкретизира фактическите основания за подаване на иска, с оглед изясняване предмета на делото, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството ще бъде прекратено.

Страната е редовно уведомена за указанията на съда със съобщение, редовно връчено на 31.03.2015г. от затворническата администрация, получено лично от лицето.    

В предоставения срок по делото е внесена държавната такса, както и е постъпило уточняващо искане оспорването да се разгледа по реда на чл.203 от АПК. Представена е и жалба и уточняваща искова молба, видно от които оспорването е насочено против следователя по НОХД № 673/2010г. на БОС, служител от НСлС, разследващите досъдебни органи на РДВР, срещу адвокат участвал като защитник на ищеца в досъдебното производство, както и разследващия прокурор. Ищецът посочва, че са били допуснати процесуални нарушения в хода на разследването от посочените лица. Претендира, че те са му причинили имуществени и неимуществени вреди във връзка с воденото наказателно дело. Уточнява, че нарушенията са били извършени в периода 02.09.2009г.-24.03.2011г. Не е съгласен с повдигнатото му обвинение, като вмененото му престъпление не е било доказано по несъмнен начин. Претендираните имуществени и неимуществени вреди оценява на 300000лв., причинени му в наказателния процес от посочените по-горе лица.

С оглед на така направените уточнения следва да се приеме, че указанията на съда не са изпълнени, тъй като не става ясно какъв административен акт, действие или бездействие се обжалва и в зависимост от това - кой е административният орган, който следва да бъде конституиран като ответник, като в производство по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ сочените от ищеца лица не са надлежни ответници,  поради което нередовностите по исковата молба не са отстранени, същата следва да бъде върната на ищеца, а производството по делото – прекратено.

С оглед изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на Т.Ж.И., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 545/2015г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

                                                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                          СЪДИЯ: