ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 545 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВАГ КЪМПАНИ” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат В., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена от по-рано.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружителни писма вх. № 5120/03.07.2014 г. и вх.№5649/23.07.2014 г. г. ответникът е представил по делото документи, за представянето на които е бил задължен с определение от съда.

На 02.10.2014 г. по делото е постъпило и писмо, изпратено от „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД, съдържащо информация съобразно предоставеното на жалбоподателя съдебно удостоверение.

 

АДВОКАТ В.: Моля да се приемат представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се приемат представените доказателства.

 

Предвид становището на страните, съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с придружителни писма вх. № 5120/03.07.2014 г. и вх. №5649/23.07.2014 г. документи и писмо с изх. № 13295990-1/29.09.20147 г., изпратено от „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени под опис от ответника с придружителни писма вх. № 5120/03.07.2014 г. и вх. № 5649/23.07.2014 г., както и писмо, съдържащо информация така, както е поискана от жалбоподателя, подписано от ръководител отдел клиентско обслужване на „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД, постъпило по делото на 02.10.2014 г.

 

АДВОКАТ В.: Представям във връзка с издаденото ми съдебно удостоверение друго такова от „ВиК” ЕАД удостоверение, че за имота, за който са начислени задължения по процесния административен акт, няма разкрита парти за вода и не са предоставяни такива услуги.

Моля да приемете в днешно съдебно заседание разрешение за строеж № 42/25.09.2008 г., с което доказвам, че предназначението на имота е жилищно такова. В него е разрешено изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване с обслужващи части. По отношение на процесния акт задълженията са изчислени като за нежилищен стопански имот. Считам че тези задължения следва да бъдат  като за жилищен имот. В самото разрешение за строеж е цитирана и заповедта за одобряване на ПУП на имота като за жилищен такъв. На сайта на Община Несебър са публикувани приетите от общинския съвет промили за такса битови отпадъци. Моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, със задача вещото лице да установи за процесния период каква е стойността на такса битови отпадъци, като съобрази промилите за съответните години за жилищен имот, съответно да удостовери как е формирано данъчното задължение по процесния акт за години и по пера и дали базата, на основание на която е изчислено задължението, е данъчната оценка или отчетната стойност на имота.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Изцяло предоставям на преценката на съда по отношение назначаването на исканата експертиза.

Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ В.: Моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел водения от мен в днешно съдебно заседание С.К.С. от гр.***, който ще удостовери факти, касаещи предоставянето на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, цената за които се включва в таксата за битови отпадъци.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам да бъде разпитан в днешно съдебно заседание водения от жалбоподателя свидетел.

 

СЪДЪТ намира, че следва да допусне до разпит в качеството на свидетел лицето С.К.С., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето С.К.С..

СНЕМА самоличността на свидетеля и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

С.К.С. – 45 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли за кой имот става въпрос по това дело?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, имотът се намира в т. нар. „Нов квартал” на гр. Обзор. Имотът в северната част граничи с река Двойница. Имотът не е застроен. Това е ливада, няма улици, няма асфалтови настилки, даже не е изграден черен път. Няма сложени контейнери край имота за сметосъбиране.

Аз имам фирма за недвижими имоти, която има офис в гр. Обзор и имам представа за всички имоти, които се намират в града и какво е състоянието им.  Жалбоподателят закупи процесния имот посредством фирмата, която аз имам, и затова знам какво съм му продал. Няма никаква разлика в състоянието на имота от момента на сключване на сделката през годините от 2008, 2009 и 2010 година. Няма промяна и към настоящия момент.

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси към свидетеля С..

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: През коя година е закупен имотът?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Мисля че през 2006 г., но не съм сигурен.

Фирмата има офис в гр. Обзор и постоянно съм там. На седмица по два-три пъти посещавам имотите.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля С. и той напуска залата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание документи. Следва да бъде уважено искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите на адвокат В., тъй като по този начин съдът ще гарантира и ефективното упражняване на правото на защита на страната.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото удостоверение № К-1765-1/01.10.2014 г. на „ВиК” ЕАД и заверен препис от разрешение за строеж №42/25.09.2008 г.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставения от адвокат В. въпрос.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: