ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 11.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети юни                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 545 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАГ КЪМПАНИ” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба-становище от жалбоподателя, с която същият иска издаването на съдебни удостоверения, които да послужат пред „EVN България” и „ВиК” ЕАД с цел установяване дали имотът е водоснабден и електрифициран.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете представените по делото доказателства.

Представям и моля да приемете подробно описани в молба документи,  целящи да докажат реално предоставяне на услугите, за които е начислена такса битови отпадъци. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на ответника  под описа.

На жалбоподателя следва да бъдат издадени удостоверения със съдържание, посочено в т. 1 и т 2 на пункт ІV от представената по делото молба-становище.

Ответникът следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи копие от декларация по чл. 14 от ЗМДТ и по чл. 71 от същия закон, както и справка относно данъчната оценка за недвижимия имот на жалбоподателя за всяка една от годините за периода 2008-2010 г.

Що се касае до искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на едно лице, съдът следва да укаже на жалбоподателя, че по това искане ще се произнесе след конкретизиране на искането с посочване на трите имена и адрес за призоваване на лицето, което същият желае да бъде разпитано в качеството на свидетел.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на ответника  в днешно съдебно заседание под описа.

Да се издадат на жалбоподателя удостоверения със съдържание, посочено в т. 1 и т 2 на пункт ІV от представената по делото молба-становище.

УКАЗВА на жалбоподателя, че по искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на едно лице ще се произнесе след конкретизиране на искането с посочване на трите имена и адрес за призоваване на лицето, което същият желае да бъде разпитано в качеството на свидетел.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи копие от декларация по чл. 14 от ЗМДТ и по чл. 71 от ЗМДТ, както и справка относно данъчната оценка за недвижимия имот на жалбоподателя за всяка една от годините за периода 2008-2010 г.

УКАЗВА на жалбоподателя възможността да ангажира и други доказателства в подкрепа на становището си по спора, включително и посредством формулиране на искане за допускане на експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните –уведомени по реда на чл.137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: