ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 10.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На десети април                                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 545 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „СЪНСЕТ РИЗОРТ АД, представлявано от изпълнителния директор Б. Г. Б., редовно уведомени, не се явява законния представител. Явява се юрисконсулт Г., с представено от днес пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адв. А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпилата жалба от „Сънсет ризорт” АД, с ЕИК *** срещу заповед на кмета на общ Поморие с № РД-16-79/22.01.2013 г.

         УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да установи обстоятелствата отразени в посочената заповед и явили се основание за постановяване на същия административен акт.

Съдът УКАЗВА на страните, че при позоваване на положителни факти при отстояване на заеманата от всяка страна позиция, в тежест на страната изложила фактите е да докаже съществуването на същите.

 

 

 

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Въпросният билборд не е собственост на „Сънсет ризорт” АД         , не е поставен в имот на жалбоподателя.

Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса:

1. Какво се рекламира на този билборд, от кого се рекламира и поставените телефони на билборда, които са посочени, кои са ползвателите им?

         Да се приеме представената административна преписка.

         АДВ. А.: От името на Община Поморие считам, че процесната заповед е законосъобразна. Не е вярно твърдението на жалбоподателя, че съобщаването става по реда на ГПК, а това е по реда на АПК с отпращане на писмено съобщение, което е визирано в §4, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ. В жалбата не се твърди, че същата не е редовно връчена по предвидения ред на жалбоподателя и той съответно е обжалвал същата в законния срок.

Видно от обратните разписки за връчване на констативния протокол и на заповедта, същите са подписани очевидно от едно и също лице, с оглед на което считам, че и констативният протокол е редовно връчен, но дори и да не е връчен констативния протокол, той представлява подготвителен акт и документ за издаване на последващия окончателен административен акт и невръчването му не е такова процесуално нарушение от кръга на съществените нарушения на процесуалните норми и не прави само на това основание незаконосъобразна процесната заповед. В този смисъл е Решение № 12130/03.12.2007 г. на Върховен административен съд по административно дело № 7115/2007 година, поради което считам, че по отношение на първото възражение процесната заповед е законосъобразна.

По отношение на второто възражение, че не е изграден този билборд от жалбоподателя твърдя, че този рекламен билборд е изграден от жалбоподателя и това не датира от тази година, а от 2007 г. и е поставен от жалбоподателя. Имало е извършена някаква процедура - устна или писмена, но към настоящия момент не мога да Ви посоча поради това, че има смяна на ръководството на шефа на техническата служба, поради което ще моля да ми се даде възможност след справка в архива на Отдел „ТСУ” при Община Поморие да представим относимите към настоящото делото доказателства и да се констатира отново поставено рекламно съоръжение - билборд от 2007 г.

         На второ място: искам да посоча и обстоятелството, че има направени снимки върху този билборд и това е на комплекса „Сънсет ризорт” АД - собственост на дружеството. Моля Ви да ми се даде възможност по отношение на второто възражение да представя писмени и гласни доказателства.

         По отношение на поисканата от процесуалния представител на жалбоподателя експертиза с посочените задачи считам, че в случая въпросите, които са поставени да бъдат извършени от експертизата не налагат специални познания на специалист, който да докаже какво има посочено върху този билборд и какви телефони, тъй като с представяне на фотоснимки и други способи може се установи този факт.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните по доказателствените искания счита на първо място, че административната преписка представена от ответния административен орган следва да бъде приета по делото. От друга страна приет следва да бъде и допълнително представения от Община Поморие отговор с изх. № 11-41-8/28.03.2013 г., с който общината уведомява, че за билборд собственост на „Сънсет Ризорт” АД няма издадено разрешение за поставяне.

         ПРИЕМА известие за доставяне до „Сънсет Ризорт” АД с отразена дата на получаване на съобщението на 18.12.2012 г. ведно с уведомително писмо за съставени констативни актове от № 1-9 и 12 за нарушение на чл. 41, ал. 1 от Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

         Що се отнася до доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на експертиза относно съдържанието на рекламата върху процесното рекламно съоръжение, съдът намира възражението на адв. А. за основателно доколкото не са необходими специални знания за установяване на горното обстоятелство, а от друга страна същите обстоятелства е допустимо да бъдат доказани и с различни доказателствени средства, каквито могат да бъдат свидетелските показания например.

         Съдът намира, че следва да бъде предоставена възможност и на ответния орган да ангажира доказателства относно правото на собственост на жалбоподателя касателно спорните рекламно-информационни елементи, като УКАЗВА на кмета на Община Поморие, че към настоящия момент не сочи доказателства за това обстоятелство.

         Съдът като прецени, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.05.2013 г. от 15,30 часа.

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: