ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 544 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Е.П.Ц.- Ф.”, редовно призован,  явява се лично председателя С.Н.К. и с адв. Г., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – Общински съвет – Бургас, редовно призован, представлява се от ст. юрисконсулт Д.Г., с представено от днес пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило искане с вх. № 4583/19.05.2015 г., в което на основание чл. 154, ал. 1 от АПК е формулирано искане за конституиране на Община Бургас като заинтересована страна по делото.

 

         АДВ. Г.: Считам същото за неоснователно. Община Бургас не се явява заинтересовано лице доколкото с оспореното решение не се засягат имоти публична собственост на Община Бургас.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Подкрепям искането за конституиране на Община Бургас.

 

         Съдът, с оглед формулираното от Община Бургас искане, намира следното:

         Със сезиращата съдът жалба се оспорва Решение № 40-17/21.10.2010 г. на Общински съвет – Бургас за актуализация – изменение на ПУП-ПРЗ на ж. к. „Славейков”. Видно от сезиращата съдът жалба, в която е възпроизведено съдържанието на оспореното решение, с него е предвидено изменение, в т.ч. и на имоти отредени за озеленяване. В този смисъл и с оглед обстоятелството, че зелените площи съставляват публична общинска собственост съгласно Закона за общинската собственост, съдът намира, че Община Бургас се явява заинтересована страна и като такава следва да бъде конституирана в настоящото производство.

         Предвид горното и на основание чл. 154, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА Община Бургас представлявана от кмета като заинтересована страна в настоящото производство.

 

         За Община Бургас в настоящото съдебно заседание се явява юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Е.П.Ц.- Ф. против Решение № 40-17-/21.10.2010 г. на Общински съвет - Бургас, с което решение е одобрен проект „Актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж. к. „Славейков”.

 

         АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените към нея доказателства.

Що се отнася до приложената административна преписка, считам същата за непълна. Липсва графичната част на одобрения с оспореното пред Вас решение ПУП-ПРЗ на ж. к. „Славейков”, в т.ч. и таблицата с редуцираните имоти – графичната част на това одобрение на ПУП. В случай, че графичната част действително не е приложена към оспореното пред съда решение на Общински съвет – Бургас, то моля същото изрично да бъде заявено от процесуалния представител на Общински съвет – Бургас. Имаме искане за допускане на съдебно-техническа експертиза със задачи формулирани в нарочна молба, която представям с копие за ответните страни.

         Моля, след представяне на графичната част да ми бъде дадена възможност за запознаване с нея и евентуално да формулирам допълнителни въпроси към поисканата съдебно-техническа експертиза, тъй като на доверителя ми беше отказано предоставяне на екземпляр от тази графична част за запознаване с нея. 

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

         Заявявам, че ще представя в определен от съда срок с екземпляр и за ответната страна копие от графичната част на одобрения с процесното решение ПУП-ПРЗ.

         По искането за експертиза, не се противопоставям.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Присъединявам се към казаното от процесуалния представител на ответника Общински съвет – Бургас.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         УКАЗВА на ответника по оспорване, в 14-дневен срок считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на заверен екземпляр от графичната част на одобрения с процесното решение на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ на ж. к. „Славейков”. Същият да бъде представен и в екземпляр за жалбоподателя.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки в Община Бургас и след съответните изследвания, да отговори на въпросите формулирани от адв. Г. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ внесения предварителен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Р.Г., която следва да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: