ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На трети юни                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 544 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателите Х.А.И. и Г.К.К. - редовно призовани, не се явяват. За тях се явява адв. Х. с пълномощно.

         Ответникът Кмет на Община Поморие-редовно призован, не се явява не се представлява.

         Заинтересованите страни Г.Я.Р., редовно призован  се представлява от адв. И. с  пълномощно.

Заинтересованата страна  С.Ц.Ц., не се явява, явява се майка му като законен представител Х.Г.Р. /съдът удостоверява самоличността на лицето, чрез проверка на личната карта/ и с адв. С..

Заинтересованата страна Л.Д.С., не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Ж.М.С.-редовно призовани, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Х.И. и Г.К. против заповед на заместник-кмета, оправомощен от кмета на общината със заповед № РД – 1695/11.02.2014 г., с която е  наредено премахването на обект намиращ се в УПИ ІІ-751 в кв.5 по плана на гр.Поморие.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и искане за допускане до разпит на свидетели, както и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани с молба вх.№ 3829/20.05.2014г. /л.106 от делото/.

 

Адв.  Х.: Поддържам жалбата. Основанията въз основа на които сме оспорили обжалваната заповед са чл. 146, т.1-5 от АПК. Заповедта е немотивирана, издадена в нарушение на чл.59, ал. 2, т. 4 от АПК.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Х.: Поддържате ли доказателствените си искания?

 

Адв. Х.: В момента ще доразвия основанията за незаконосъобразност, изложени в жалбата.

 

На първо място като фактическо основание не е посочено, че описания в заповедта строеж е незаконен. В заповедта не е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл.225а от ЗУТ, която дефинира кои строежи са незаконни.

 

СЪДЪТ: Това е описано в жалбата, концентрирайте се върху тази обстановка, която считате, че не е описана в жалбата.

 

Адв. Х.: На следващо място считам, че органът издал заповедта не е имал материалноправната компетентност за нейното издаване, което я прави нищожна. В обжалваната заповед е посочено, че се издава от И.А. – кмет     а е подписана от зам.-кмета Я.И. Не е посочено, че се издава в хипотезата на заместване. Едва след подписа на зам.-кмета е цитирана заповед № РД 16-95 от 12.02.2014г., но от текста на тази заповед е видно, че с нея на зам.-кмета И. са делегирани права по чл.8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и тези правомощия са изрично изброени в заповедта.

 

СЪДЪТ: Правите изявление по съществото на спора. Имате ли други доказателствени искания?

 

Адв. Х.: Поддържам доказателствените искания. Водим двама свидетели за допускане до разпит.

 

Адв. С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Доколкото в жалбата и в така поставените задачи към съдебно-техническа експертиза се застъпват две различни тези, моля на основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът да укаже на жалбоподателя коя от двете защитни тези поддържа - дали твърди, че за така визираните в констативния акт и оспорената заповед СМР не са необходими строителни книжа като попадащи в хипотезата на чл.151 от ЗУТ, или твърди, че макар и да са необходими строителни книжа за тези СМР, строежът е търпим.

Какво ще се установява със свидетелските показания.

По първа задача към експертизата, моля, процесуалният представител на жалбоподателите да заяви  към кой момент се твърди, че е изпълнено това строителство.

Ако допуснете разпита на двамата свидетели, моля, да допуснете свидетели от наша страна.

По съдебно-техническа експертиза,  моля, да дадете възможност да поставим въпроси в писмена молба в указан от съда срок.

Представям и моля да приемете като доказателство молба вх. № 94-Х- 138-1/01.03.2013г. - същата я представям, за да удостоверя, че по наша инициатива и тръгнала заповедта за премахване.

 

Адв. И.: Оспорвам жалбата. Присъединявам се изцяло към съображенията изложени от адв. С.. Аз не правя доказателствени искания. Считам направените от ищцовата страна искания за гласни доказателства, във вида в който са направени, за недопустими. Ще се ползвам от поисканите доказателства от адв. С. представени заинтересованата страна С.Ц..

 

Предвид изявлението на страните съдът констатира следното: Експертизата, във вида в който е поискана в т.1 на л.106 от делото, е недопустима. Задачата така както е формулирана е от компетентността на съда, а не от компетентността на вещото лице. Съдът е този, който преценява налице ли са законоустановените предпоставки за да приеме, че една сграда е била допустима по съответното териториално-устройствени решения, действали към момента на изграждането.

От друга страна, съдът счита, че следва да допусне съдебно-техническа експертиза,  но със задача в т. 1, която е различна от поставената от жалбоподателя И.. Съдът счита, че вещото лице следва да установи конструктивните особености на жилищната сграда – етажност, размери, както и конструктивни особености на обекта, който е описан в оспорения административен акт. Вещото лице следва да установи общия размер на сградата, както и размера на самата конструкция и извършеното изливане на подово стоманобетонна плоча.

По т. 2 от формулираната задача към вещото лице, съдът счита, че тя е неотносима към спора. Какво е предназначението на пространството от дървената конструкция и стоманобетонната плоча е въпрос, който няма връзка със законосъобразността на акта. Законосъобразността на акта следва да се съобрази с оглед предвижданията на ПУП за целия имот, а не за конкретно определено помещение в сградата.

По искането за допускане на двама свидетели направени от процесуалния представител   на жалбоподателите – съдът счита, че следва да бъде уважено, като до разпит бъде допуснат само един свидетел.

Жалбоподателите претендират на доказват едни и същи обстоятелства с поисканите двама свидетел и без да конкретизират с кой от тях каква част от доказателствата ще бъдат доказвани. В този смисъл съдът счита, че е достатъчно да бъде разпитан едни свидетел.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза  със следната задача:

1.Вещото лице да извърши оглед на УПИ ІІ-751 кв.5 по плана на гр.Поморие като опише размерите и конструктивните особености на жилищната сграда като цяло, както и размерите и конструктивните особености на дървената покривна конструкция и стоманобетоновата подова плоча в северозападната част на съсобствената сграда, описани в оспорения административен акт.

2. Вещото лице да установи какви са предвиждания на ПУП за УПИ ІІ-751 в кв.5 по плана на гр.Поморие…

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Х.:Към кой момент твърдите, че е извършен този строеж?

 

Адв. Х.: Твърдим, че не е налице извършен строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ЗУТ.

 

Съдът продължава с въпроса по т. 2, формулиран към съдебно-техническа експертиза :

….към действащия ПУП за имота?

 

ДОПУСКА един свидетел посочен от жалбоподателя до разпит.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на С.Ц.Ц. да доведе в следващото съдебно заседание свидетел.

НАЗНАЧАВА вещото лице  П.С.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 250,00 лева, вносими от жалбоподателите в 14-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Х.: Въведете свидетеля.

 

Адв. Х.: Във връзка с допуснатия до разпит свидетел, моля за едновременен разпит на двамата свидетели.

Съдът счита, че искането е основателно, предвид действащото начало на непосредственост в процеса и счита, че в днешното съдебно заседание не следва да бъде разпитван свидетеля допуснат от жалбоподателите.

 

По отношение на представената молба, съдът констатира, че същата се намира в кориците на делото на л.  10-11 от делото.

Съдът счита, че не следва да приобщава повторно това доказателство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪРНА предоставения екземпляр от молбата, която се намира на л.10-11 от делото обратно на адв.С..

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. С. да представи в 7-дневен срок от днес с копие за другите страни молба към допуснатата съдебно-техническа експертиза с формулирани задачи, по която съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание, след като предостави възможност на другите страни да се запознаят с искането.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2014 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: