Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     744         16.05.2012             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 544 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Ванко 2008” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от И.Н.Ж. – управител против Решение №387/17.02.2012г., постановено по НАХД №205/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №1136/08.09.2011г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.36, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на жалбоподателя е наложена  имуществена санкция от 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и незаконосъобразен поради нарушение на материалния закон  и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Ванко 2008” ЕООД против наказателно постановление №1136/08.09.2011г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.36, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на жалбоподателя е наложена  имуществена санкция от 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че същото е издадено при спазване на процесуалните норми и правилно приложение на материалния закон. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че възражението на касатора за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение е неоснователно.

Касаторът посочва, че е налице съществено процесуално нарушение при връчване на съставения АУАН№0004732/20.05.2011г., тъй като АУАН е връчен на управителят на дружеството И.Ж. на 25.02.2011г., което е видно от разписката за получаване. Настоящата инстанция споделя доводите на районния съд, че липсва съществено процесуално нарушение, тъй като в хода на първоинстанционното съдебно производство са събрани гласни доказателства  чрез свидетелски показания  от актосъставителката К. Д., която посочва, че е налице техническа грешка. Касаторът не представя доказателства как точно му е връчен акта на изписаната дата 25.02.2011г. На следващо място, безспорно се установява, че датата на връчване по никакъв начин не е нарушила правото му на защита.

Районният съд е обсъдил и другото твърдяно нарушение – тази инстанция напълно споделя доводите в обжалваното решение, че непосочването на ЕГН на свидетеля в акта е процесуално нарушение, но този пропуск на актосъставителя отново не е повлиял на правото на жалбоподателя да разбере в какво точно е обвинен и при какви обстоятелства е извършено, според представителите на данъчната администрация нарушението.

Касационната инстанция намира, че обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №387/17.02.2012г., постановено по НАХД №205/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №1136/08.09.2011г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.36, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на жалбоподателя е наложена  имуществена санкция от 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.