ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,21.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 543 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ЕЛХОВО, редовно уведомен, се представлява от адв.Д., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник министър на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от юрисконсулт К.Ц.– пълномощник на ответната страна, с която не възразява по хода на делото; моли да се приемат представените по делото доказателства и изразява становище по същество, като моли в случай, че делото бъде обявено за решаване, да се даде възможност на страната да представи подробно писмено становище.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Община Елхово против Решение № РД-02-36-89 от 30.01.2018г. за установяване на нередност.

 

 

        

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства с жалбата и с административната преписка.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.Д.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Бих искал да кажа, че това е поредната финансова корекция на Община Елхово от четири на брой, която Управляващият орган на ОПРР налага, като в конкретния случай същественото е, че тя е абсолютно обща и не е конкретизирана. Подробни мотиви и разсъждения относно несъстоятелността на твърдението на Управляващия орган сме изложили в жалбата. Молбата ни е да разгледате обстоятелството, че Управляващият орган налага финансова корекция, като твърди, че е налице нередност по смисъла на Регламент (ЕС) 1303/2013. Категорично се противопоставям на това решение на Управляващия орган. Считам, че Управляващият орган не  е изследвал въпроса как тези твърдяни от него нарушения са констатирани, което от своя страна е абсолютно необходимо, за да бъде наложена финансова корекция. В частност бих искал да посоча писмото към жалбата, като за всяка една от финансовите корекции, за всяко едно от твърдените нарушения Управляващият орган посочва, че нередността се обосновава с нарушение на материалния закон и административни усилия за ограничаване конкуренцията е създала предпоставка за класиране на оферта с по-ниска цена. За нито един от тези елементи на цитирания от мен абзац Управляващият орган не посочва какво и да било доказателство, не са развити мотиви, няма доводи, които да обосноват това съждение.

Изцяло се противопоставям да бъдат налагани финансови корекции общо бланкетно с твърдяно нарушение без същите да бъдат мотивирани и доказани.

Моля като вземете предвид изложеното в жалбата и казаното от мен днес, да отмените обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно.

Претендирам направените от нас разноски по делото.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: