ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 543 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:05  часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Е.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на Агенция Митници София, редовно призован, се явяват двама представители по пълномощие юрисконсулт М., и н-к отдел „Правен“ в Агенция „Митници“ С.Й., надлежно упълномощени, представят пълномощни.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по жалба против заповед № 346/22.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и на основание чл.107, ал.1, т.3 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение.

ДОКЛАДВА, че с писмо вх.№ 2952/24.03.2017г. от ответника е постъпила административната преписка по издаване на оспорената заповед.

 

АДВОКАТ И. – От името на г-н П. поддържам жалбата. Запознали сме се с административната преписка. Не възразявам приложените към нея документи да се приемат като доказателства, с изключение на приложените документи от л.143 до л.304 вкл., които представляват документи от досъдебно производство ДП 55/2015г. по следствено дело на Специализираната прокуратура. Тези документи са били част от дисциплинарната преписка и считам, че подобно възражение е основателно, защото наличието на документи от досъдебното производство в административната преписка не значи, че те са допустими доказателства в административното производство, и във тази връзка се противопоставям да бъдат приети. Освен това по делото сме внесли молба с доказателствени искания, която поддържаме и свързана с искането ни по делото да се представи оценка за работа на жалбоподателя през 2016г.

Освен това, към този момент, с оглед на уточняване на спорни и безспорни обстоятелства на обжалваната заповед, моля ответната страна да посочи оспорва ли факта, че с писмо от 04.11.2016г., с рег.№32-3095447 на началника на Митница Бургас до директора на Агенция „Митници“, директорът на Агенция „Митници“ е уведомен, че срещу жалбоподателя П. е повдигнато обвинение по чл.321 от НК и оспорва ли също факта, че за периода 01.01.2016г. – 31.07.2016г. жалбоподателят П., съгласно утвърдените месечни графици, е работил на Митнически пункт Малко Търново. Ако тези факти не се оспорват, няма да имаме нарочни доказателствени искания по тях.

След становището на ответника може да взема думата за допълнителни въпроси .

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорваме жабата. Моля да приемете представената административна преписка.

За пълнота на преписката и на твърденията ни, предоставям на съда и моля да приемете молба под опис, с препис от молбата за насрещната страна.

Представям писмото, с рег. индекс 32-359722/23.12.2016г., с което писмо от Агенция „Митници“, с което ние желаем да ни бъдат предоставени материалите по досъдебното производство, което е водено по митническите служители и по описа на Специализираната прокуратура. Тези доказателства са ни представени за послужване. Следва да се има предвид, че са редовно приобщени към дисциплинарното производство и те са допустими, а доколко са относими, е по съществото на спора.

По втората точка, т.2 по описа на доказателствата, което представям днес, ви предоставям този СД носител, тъй като това е диск, на който се съдържат информации от всички медии относно проведената на 02.11.2016г. акция на Митнически пункт Лесово, като акцента да предоставим този диск е едно от основните мотиви, заложено в оспорената заповед, че с действията си митническият служител е уронил престижа на митническата администрация.

Представям диска в един екземпляр, без копие за ответника.

Досежно обстоятелствата, дали от 01.01.2016г. до 31.12.2016 г. жалбоподателят е работил в Митнически пункт Малко Търново, от т.5 до т.20 на списъка на доказателствата, представям присъствени списъци, видно от които за периода 01.09.2015г. до 01.01.2016г. П. е бил с работно място на Митнически пункт Лесово, като служител на отдел „Борба с наркотрафика“, след което от 01.01.2016г. до 31.07.2016г. е бил с работно място Митнически пункт Малко Търново, в отдел „Рентгенови системи“ и от 01.08.2016 до 31.10.2016г. и от 01.11.2016 до 30.11.2016г. е работил на Митнически пункт Лесово в в отдел „Рентгенови системи“. Това е периода в оспорената заповед и именно за това представяме тези доказателства за С.П..

Също така, досежно писмото с №32-3095447/04.11.2016г. на началника на Митнически пункт Бургас, писмото е по наша молба, предоставена по пощата и е с № 32-3095447, под № 17 в писмото с опис, с което сме представили получената на 23.03.2017т. административна преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Информацията на диска съдържа копия от медийни публикации.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Дискът съдържа около 1 килобайт информация.

Имаме още едно доказателствено искане. Моля да допуснете до разпит двама свидетели при режим на призоваване, и по конкретно лица участвали в оперативноиздирвателните мероприятия, проведени в досъдебното производство на Специализираната прокуратура. Двамата свидетели ще установяват факти и обстоятелства относно жалбоподателя С.П., дали е установено негово поведение, което да е в разрез с етичните норми и по-конкретно с Кодекса на митническия служител с цел доказване на фактически и правни основания за налагане на дисциплинарното уволнение.

АДВОКАТ И. – Първо по отношение на представените днес доказателства - не възразявам да се приемат доказателствата по представената молба, с изключение на това, посочено в т.2 и което представлява този диск, за който се твърди, че съдържа информация от медийно отразяване на извършената акция на полицията или ДАНС на митнически пункт Лесово. Първо считам, че в този вид същото не може да бъде прието като доказателство по делото. Ще бъда по-конкретна да съобщя как е процедирано по други дела, като мисля, че това не е правилно.

Единият състав изобщо не прие този диск, като се обоснова, че е известен факт, че медийно е отразен случая и че всички го знаят и постанови да се върне диска, но не им го даде, а го остави в кориците на делото.

Другият състав го прие като веществено доказателство и ми указа възможността да отида при системния администратор да си направя копие.

Ето защо, във връзка с това доказателство, аз поставям въпроса как надлежно и без процесуални нарушения, съдържанието на този диск ще бъде изнесено в съдебна зала, а не да си го сваляме на флашки. Това е правилния процесуален ред, което за мен дори е безумно, защото трябва всички да седим и гледаме съдържанието на диска.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Дори и във ВАС приемат СД устройства.

АДВОКАТ И. – Аз възразявам, против съм приемането на този СД като доказателство.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Ако съдът ми предостави възможност, ще ги представя на хартиен носител.

АДВОКАТ И. – Това ми е единият аргумент, а по съществения аргумент, който е свързан със съществото на спора е, че никъде в заповедта за налагане на наказание и последвалото прекратяване на трудовото правоотношение, не е посочено фактическо основание за налагане на наказанието, което да е „уронване престижа и името на администрацията“, като фактическо основание, което би било основанието за правно основание, т.е. за осъществената дисциплинарна простъпка или деяние, не съдържа твърдение за такова нарушение – уронване престижа и името на администрацията. Това възражение го правя, защото съдът следва да събира доказателства относими към спора.

Освен това възразявам и по искането за допускането на двамата свидетели и по фактите, които щели да изложат пред съда. Отново заявявам, че тези свидетели, техните показания за да са относими към заповедта, трябва да коментират факти от тези заповед. Освен обвинението от прокуратурата, недопустимо е съдът да установи в съдебната зала да се домотивира, т.е. да се допълва мотивацията, да се допълват нарушение и дисциплинарни нарушения. Това е абсолютно недопустимо от правна страна. В този смисъл възразявам по искането за разпита на свидетели, още повече, че те били лица и в тяхната оперативноиздирвателна дейност, може би разбрали и може би видели.

Що се отнася до направените в началото доказателствени искания, оттеглям ги, защото бяха представени от ответника в днешното съдебно заседание, както и годишната оценка на работа.

Моля ако съдът приеме този диск, да задължи ответната страна да представи екземпляр и за нас.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да допуснете и да ни дадете срок да предоставим разпечатка от съдържанието на този диск за следващото съдебно заседание.

Относно досега направените реплики, същите считам по същество на спора, но ще посоча, че в заповедта е посочено фактическото и правото основание за уронване престижа на нашата администрация, поради което моля да допуснете двамата свидетели, които ще установят фактите по оспорената заповед.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.14 и 15 от делото.

Доказателственото значение на съдържащите се в преписката документи, които са част от досъдебното производство ще бъде обсъдено с крайния съдебен акт.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от ответника писмени доказателства, според опис, който ги придружава.

 

Съдът намира, че липсва процесуален способ, по силата на който съдът да снабди другата страна със същото по съдържание доказателство, както и такъв процесуален способ, който да дава възможност в съдебна зала съдържащите се в диска доказателства, да бъдат обсъждани от страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА на ответника представения диск.

ДАВА възможност на ответника в 14-дневен срок от днес, да представи по делото на хартиен носител всички доказателства, които се съдържат в представения диск.

В същия срок ответника, в писмена молба, да изложи мотиви, какви факти ще бъдат установявани с гласните доказателства, които поиска, факти, които имат отношение към процесния спор, както и да посочи точните имена и адреси на свидетелите, които иска да бъдат разпитани.

Съдът върна диска на процесуалния представител на ответника.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.33 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: