ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти април               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 542 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Дънфи“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К.К. c  пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Дънфи“ ЕООД против Акт за установяване на размера на задълженията въз основа на данни по подадена декларация по чл.14 от ЗМДТ (АУЗД) № РА000223/14.07.2015 г. по описа на отдел „ПМДТУ“ към община Созопол, с който на жалбоподателя са определени публични задължения за 2014 г. на дружеството-жалбоподател в общ размер на 3069,04 лева, в т.ч.: главница 2819,53 лева и лихва 249,51 лева.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът СЧИТА, че делото не е изяснено от фактическа страна дотолкова, доколкото по силата на служебното начало съдът е длъжен да провери наред с всичко друго и материалната законосъобразност на акта.

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото от страна на ответника не са представени доказателства за практическото извършване на услугите, чиито компоненти са послужили за определяне на съвкупния размер на ТБО.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя съгласно описа на лист 4, стр.2.

УКАЗВА на ответника, че върху него е възложена доказателствената тежест да установи както правните, така и фактическите основания за издаването на АУЗД, в това число и предоставянето на услугите, които са компоненти на определената ТБО за 2014 г.

 

Съдът СЧИТА, че следва да даде още една възможност на ответника да обоснове фактически издадения административен акт.

 

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.06.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: