ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 10.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети април                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 542 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.В. редовно и своевременно призован, не се  явява и не изпраща представител.

 

          ОТВЕТНИКЪТ Д.Н.Д., на длъжност полицейски инспектор към ОД на МВР Бургас, РУ Сунгурларе, редовно и своевременно призован, се явява лично.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          ОТВЕТНИКЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от К.В.В., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0454-000006/13.02.2017г., издадена от Д.Н.Д., на длъжност полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на К.В.В., ЕГН **********, с адрес: *** е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА ДО 1 ГОДИНА, А ИМЕННО ЗА 180 ДНИ“.

Иска се отмяна на оспорената  заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                ОТВЕТНИКЪТ Д. - Според мен жалбата е неоснователна  и не следва да бъде уважавана. Искам да представя и моля да бъде прието като доказателство по делото картон на ЗППАМ.Това, което не успях да приложа към преписката.Видно от картона на ЗППАМ обжалваната заповед е издадена на 13.02.2017 година. Вътре съм посочил и датата на привеждане в изпълнение, която е 10.02.2017г. Заповедта е издадена на 13.02.2017г., защото това е първия работен ден след извършеното нарушение.

Съдът намира, че представения в днешното съдебно заседание картон на ЗППАМ, заверено копие е относимо към предмета на разглеждане на делото поради

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и  ПРИЛАГА  заверено копие  на представения от ответната страна картон на ЗППАМ.

ОТВЕТНИКЪТ Д. - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д. - Считам, че жалбата е неоснователна, поради  следните съображения. Относно твърдението за липсата на компетентност,  с което не съм съгласен, тъй като със Заповед на директора на ОД  на МВР Бургас № 251з- 209 /18.01.2017 година, приложена по преписката, съм оправомощен да издавазм заповеди за прилагане на ПАМ по ЗДвП. Тъй като административно-наказващият орган  на РУ Сунгурларе  е  началникът, към  датата на констатиране на нарушението и издаването на ПАМ, поради  ползван от него  годишен отпуск,  заповедта е издадена от мое име. Считам, че заповедта е  издадена  при спазване на административно-производствените правила и не противоречи на материално-правните разпоредби. Моля да  отхвърлите жалбата като неоснователна.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 11:52 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: