Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    939                                 30.05.2014 година                               гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осми май                                        две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 548 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Хелио-тур-с” АД с ЕИК 102004621, представлявано от Е.И.- изпълнителен директор, против решение № 292 от 21.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 2845/2013 по описа на Районен съд- Бургас. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 02-0203250/25.03.2013г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 1 500 лева за неизпълнение на задължително предписание, дадено с протокол № 3023/ 26.11.2012г. на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона. Изложено е, че деянието, описано в АУАН и в НП, не съставлява административно нарушение, както и че касаторът не може да бъде субект на нарушението по чл.415 от КТ. Наведени са доводи за незаконосъобразност на дадените предписания. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 292 от 21.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 2845/2013 г., Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 02-0203250/25.03.2013г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда е наложено на „Хелио-тур-с” АД административно наказание- имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за това, че в качеството на работодател не е изпълнило към 17.01.2013г. задължително предписание, дадено с протокол № 3023/26.11.2012г. на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Бургас, по т.47, а именно: да изплати трудовото възнаграждение на С.П.П. с ЕГН ********** на длъжност „Водопроводчик поддръжка” за положения от него труд за месец септември 2012 г., съгласно изискванията на чл.128, т.2 от КТ, със срок на изпълнение 21.12.2012г.

От фактическа страна по делото е установено, че през м.септември 2012 г. лицето С.П.П. е заемало длъжността “Водопроводчик поддръжка” в предприятието на касатора. За този период работодателят е начислил, но не е изплатил на работника полагащото се трудово възнаграждение. С протокол за извършена проверка № 3023/26.11.2012 г. са били дадени на същия задължителни предписания за изпълнение на това задължение в срок до 21.12.2012 г. Тези предписания не са били изпълнени в указания срок, поради което касаторът е санкциониран на основание чл. 415, ал.1 от КТ.

С жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на даденото предписание, поради противоречие с материалноправни разпоредби. Срокът за предявяване на неговата унищожаемост обаче е изтекъл, а и такава проверка излиза извън процесуалното предназначение на настоящото производство. Като стабилен административен акт, предписанието е задължително за адресата „Хелио-тур-с” АД и с неизпълнението му последният е осъществил състава на административното нарушение по чл. 415, ал.1 от КТ, поради което правилно е бил санкциониран.

С оглед възражението на касатора следва да се отбележи, че предвиденият особен ред за разглеждане на възникналия между страните трудов спор не представлява законна пречка за ангажиране административнонаказателната отговорност на работодателя. Предписанието е един от механизмите за гарантиране правата на работника, като икономически по-слаба страна в трудовото правоотношение, чрез намеса на държавата със средствата на административната принуда и санкция, и неговото неизпълнение е въздигнато от закона в самостоятелен състав на административно нарушение.

Не намира опора в закона и становището на касатора, че субект на нарушението по чл. 415, ал.1 от КТ може да бъде само физическо лице. Видно от текста на посочената разпоредба, такъв е адресатът на задължителното предписание, дадено от контролния орган- в конкретния случай „Хелио-тур-с” АД. Аргумент в подкрепа на горния извод е и предвиденото в същата норма административно наказание имуществена санкция, което, според нормата на чл. 83, ал.1 от ЗАНН, се налага на юридически лица и еднолични търговци.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, седемнадесети състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 292 от 21.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 2845/2013 по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

                                

2.