ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  967       дата 06 юни 2012 год.         Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 17 май 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                     2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 542 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от адв.Р. и адв.Т., като пълномощници на “Мусти 83” ЕООД, с.*** против Решение № 86 от 21.01.2012г., постановено по НАХД № 3521/2011г. на Районен съд - Бургас, като касационната жалба е придружена от заявление за възстановяване срока за обжалване на съдебното решение, като се посочва, че за него е бил уведомен единствено управителя на търговското дружество, но решението не е било връчено на неговите пълномощници по делото. Считат, че съобщението за изготвяне на съдебния акт е следвало да бъде връчено на пълномощниците на жалбоподателя и считано от датата на това връчване да се брои срокът за обжалване.

Ответникът по касационната жалба – директор на ТД на НАП - Бургас не се явява, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Прокурора от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за  неоснователност на искането за възстановяване на срока за обжалване. 

С Решение № 86/21.01.2012г., постановено по НАХД № 3521/2011г., Районен съд – Бургас е  потвърдил издаденото против “Мусти 83” ЕООД наказателно постановление № 32791-О-0005829/12.05.2011г. на директора на ТД на НАП - Бургас.

Съгласно нормата на чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК и по реда на глава ХІІ от АПК. В чл.211 от АПК е предвиден 14-дневен преклузивен срок за обжалване на първоинстанционното решение, след изтичане на който, съдебният акт влиза в сила. В случая, видно от приложеното съобщение, решението на съда е съобщено на касатора на 01.02.2012г., като съобщението е връчено лично на представляващия дружеството М.Ю.. При тези данни следва да се приеме, че касаторът е уведомен за постановеното съдебно решение на 01.02.2012г. и считано от този момент следва да се брои срокът за обжалване, който съответно е изтекъл на 14.02.2012г., вторник, работен ден, а касационната жалба е подадена на следващия ден - 21.02.2012г. Съгласно нормата на чл.215 от АПК когато жалбата е подадена след срока по чл.211 от АПК, тя се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява.

С оглед на обстоятелството, че подадената касационна жалба е просрочена, следва да бъде разгледано направеното искане за възстановяване на срока за обжалване на първоинстанционното съдебно решение. Това производство се развива по реда на чл.161 от АПК, като съгласно разпоредбата на чл.161, ал.1 от с.к. възстановяване на срока, може да се поиска ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или на поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. В случая, в молбата за възстановяване на срока, подадена от пълномощниците на касатора е посочено, че съдебното решение е било съобщено само на управителя на дружеството, а не на неговите пълномощници. Така сочените основания не попадат в хипотезата на особени непредвидени обстоятелства или въвеждане в заблуждение. Видно от съдържанието на връченото съобщение ясно и точно са посочени резултатът от постановения съдебен акт, възможностите за неговото обжалване, срок и институция, пред която да се упражни правото на жалба. След получаване на съобщението е въпрос на полагане на дължимата грижа от страна на касатора за организиране на действията по предприемане на касационното обжалване. Не са налице данни, които обективно да са препятствали касатора в тази насока. Наличието на процесуален представител не го поставя в обективна невъзможност да защити интересите си и неуведомяването на пълномощника няма характер на особено непредвидено обстоятелство по смисъла на чл.161, ал.1 от АПК. 

По изложените съображения подадената касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, като производството в тази част бъде прекратено, а искането за възстановяване на срока за обжалване следва да бъде оставеното без уважение, като неоснователно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.215, т.3 от АПК, във връзка с чл.63 от ЗАНН и чл.161, ал.3 от АПК, Административен съд - Бургас, ХІІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв.Р. и адв.Т. - БАК, като пълномощници на “Мусти 83” ЕООД, с.*** за възстановяване срока за обжалване на Решение № 86 от 21.01.2012г., постановено по НАХД № 3521/2011г. на Районен съд – Бургас.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от “Мусти 83” ЕООД, с.*** против Решение № 86 от 21.01.2012г., постановено по НАХД № 3521/2011г. на Районен съд – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 542/2012 год. по описа  на Административен съд гр.Бургас. .

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

           

 

      2.