ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети април                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 541 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДО 09“ ООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Руен, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Ж., с пълномощно на лист 55 по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.В.А.-Д. се явява.

 

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок (вх.№4160/11.4.2018г.) заключение на вещото лице арх. В.В.А.-Д..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по имейла с вх.№ 4494/19.04.2018 г. в 10:26 часа молба от жалбоподателя, с която същият е поискал да му бъде представено копие от изготвената по делото съдебно-техническа експертиза. Молбата е докладвана на настоящия съдебен състав, който е указал да се изпрати копие от експертизата по имейл. Още същия ден по имейл преди съдебното заседание в 11:10 часа е изпратено исканото копие. (лист 462 от делото)

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

В.В.А.-Д. – 49 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Ж.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът след като изслуша становището на ответника,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А.-Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (100 лева).

(Изд. РКО 19.04.2018 г., сума 100 лева, платежно нареждане лист 441).

 

Съдът констатира, че съобразно Справка-декларация вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Ето защо, съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение в размер на действително положения от вещото лице В.А.-Д. труд, в размер на 327,00 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде издаден изпълнителен лист или ще бъде постановен осъдителен диспозитив в тази насока.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

АДВ. Ж.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че следва да предостави последна възможност на жалбоподателя да се запознае със събраните до момента доказателства, да изрази становище по тях и да направи доказателствени искания в срок до следващото съдебно заседание.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в срок до следващото съдебно заседание да се запознае с наличните по делото доказателства, да изрази становище по тях, както и да изчерпи доказателствените си искания.

 С оглед събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  21.06.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   14:34  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: