ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На единадесети май                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 541 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДО 09“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба вх. 4714/11.05.2017 г. от жалбоподателя, с която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото. Поддържа заявените становища до сега и моли съдът в случай, че обяви делото за решаване, да бъде даден срок за представяне на писмена защита.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Руен, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Ж., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 3877/20.04.2017 г. от жалбоподателя, в която е изразено становище за приемане на писмените доказателства представени от ответника в предходно съдебно заседание, както и че продължава да счита, че ответникът не е установил извършване на услугите „събиране и извозване на битови отпадъци“, „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“ и моли съда да укаже на ответника да заяви дали твърди извършване на услугите, с оглед организиране на защитата.

 

АДВ. Ж.: Запозната съм с първата молба, с която в указания от Вас седмодневен срок, жалбоподателят е изразил становище относно представените в предходно съдебно заседание от нас документи. С оглед изразеното становище по отношение на представените писмени доказателства в предходно съдебно заседание, днес представям и моля да бъдат приети допълнително с молба по опис документи, касаещи реалното осъществяване на дейностите по трите компонента на извършените услуги, за които се събират ТБО по сметосъбиране, сметоизвозване, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Моля да бъдат приети, с оглед доказателствената тежест на органа, който представлявам. Твърдим, че са извършвани всички тези услуги в трите компонента, в района на територията на Община Руен и в частност, в района на местонахождението на имота, собственост на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя да се запознае с представените днес писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да се запознае с представените в днешно съдебно заседание доказателства и вземе становище в 7-дневен срок.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.06.2017 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: