ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На шести април                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 541 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДО 09“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Руен, редовно уведомен, не се явява. Представлява от адвокат Ж., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството е образувано по жалба на „БОДО 09“ ООД, ЕИК 200599331 със седалище с. Сини рид, община Руен, представлявано от А.Л.К., против Акт за установяване на задължения по декларация № 797-1/11.11.2016 г., издаден от орган по приходите при община Руен, мълчаливо потвърден от директора на Дирекция „ Местни приходи от данъци и такси“, община Руен.

 Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВ. Ж.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите без разглеждане жалбата в частта, касаеща определения с акта за установяване на задължения размер на дължимия данък за недвижим имот с оглед разпоредбата на чл. 159, ал. 1, т. 1 от АПК. В тази си част актът не е обжалван в законоустановения срок пред по-горестоящия административен орган и е влязъл в законна сила. В частта, касаеща определения с акта за установяване на задължения размер за такса „битови отпадъци“ считам, че оспорването следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Моля да приемете като доказателство по делото представената административна преписка с писмото, с което сме изпратили и жалбата за образуване на настоящото производство, както и доказателствата представени днес с опис, касаещи дейността на община Руен при извършване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на места за обществено ползване, както и писмени документи, установяващи определянето на размера на дължимите такси за всеки един от компонентите, касаещи такса „битови отпадъци“.

Моля да ми се даде възможност с оглед становището на жалбоподателя да представя и други доказателства. С оглед на разпоредбата на чл. 144 ГПК съм подготвила доказателства и за жалбоподателя, които представям, за да бъдат връчени.

Днес представям доказателства и справка за начислени по компоненти за всяка услуга поотделно и по години, като в тях е указан и начина на изчисляване на същите, отчетната стойност и съответния размер, определен със заповед на кмета на общината съгласно ЗМДТ.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, както и доказателствата представени от ответника в днешно съдебно заседание. На жалбоподателя следва да се даде възможност да се запознае с представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в 7-дневен срок да се запознае с представените днес писмени доказателства и да изрази становище в 7-дневен срок.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.05.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.12 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: