ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.12.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На четвърти декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 541 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДО 09“ ООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Съдът докладва постъпилата молба с вх.№ 12975/001.12.2017 г.  от жалбоподателя, с която изразява съгласието си да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание. Няма доказателствени искания. Моли да се уважи жалбата му, като се вземат в предвид аргументите, изложени в писмената му защита.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Руен, редовно уведомен, не се явява. Представлява от адвокат Ж., с пълномощно на лист 55 по делото.

 

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Докладва, че с Определение № 11392/29.09.2017 год. по адм. дело 10000/2017 год. по описа на ВАС е ОТМЕНЕНО Определение № 1194 от 27.06.2017 год. по адм. дело № 541/2017 год. на Административен съд Бургас и делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество на спора.

 

АДВ. Ж.: Няма да соча доказателства. Нямам нови доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателката, че следва да ангажира доказателства за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително да поиска допускането на съдебно-техническа експертиза, като постави въпроси към вещото лице с нарочна молба с препис за другата страна.

 

Съдът предоставя възможност на страните да ангажират доказателства.

 

За събирането на доказателства, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  08.02.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час ответникът редовно уведомен.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола на жалбоподателя.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: