ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На първи юни                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 541 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДО 09“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.  

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Руен, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Ж., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 5583/01.06.2017 г. от жалбоподателя, в която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото и потвърждава заявените до настоящия момент становища. В случай, че делото се обяви за решаване, да му бъде определен срок, в който да представи писмена защита.

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

          С оглед дадената възможност на жалбоподателя в предходно съдебно заседание да се запознае с представените писмени доказателства от ответника и да вземе становище по тях, по делото е постъпило писмено становище с вх. № 5086/19.05.2017 г., в което заявява, че са се запознали с представените писмени доказателства и че не възразяват да бъдат приети по делото, но счита, че ответникът отново не доказва по отношение на собствения му имот, че за периода 2012 г. и до настоящия момент са извършвани услугите „събиране и извозване на битови отпадъци“, „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“, тъй като никога не е имало поставени контейнери за събиране на отпадъци, Община Руен никога не е създала организация за събиране и извозване на битови отпадъци от района, в който се намира имотът. Заявява, че ответникът не доказва фактическите основания, въз основа на които е определил с акта размери за ТБО за периода 2012, 2013, 2014 и 2015 г., както и въз основа на какви данни е начислил лихви за забавено плащане на установените размери на ДНИ и ТБО, с начален момент от 2012 г.

 

          АДВ. Ж.: Молбата, с която предварително сме се запознали и с която е изразено становище по представените доказателства, ще коментирам по съществото на спора.

 

          СЪДЪТ, след като се запозна със становището на жалбоподателя, счита, че следва да приеме представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства, описани в молбата на процесуалния представител на ответника (лист 125 от делото) като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, описани в молбата на адв. Ж., находяща се на лист 125 от делото.

 

          АДВ. Ж.: Представям и моля да бъдат приети трудов договор № 1190/26.11.2007 г. от кмета на Община Руен, както и длъжностна характеристика за длъжността „Главен специалист – чистота“ по длъжностното разписание на общинската администрация – Руен.

Представям копие от така представените доказателства за жалбоподателя.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства - трудов договор № 1190/26.11.2007 г. и длъжностна характеристика на длъжността „Гл. специалист – чистота“ при община Руен, като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото трудов договор № 1190/26.11.2007 г. и длъжностна характеристика на длъжността „Гл. специалист – чистота“ при Община Руен.

 

          АДВ. Ж.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. Ж.: Моля да се остави без разглеждане жалбата досежно обжалването на възстановяване на задължения в частта, касаеща определяне размера на ДНИ, тъй като в тази си част актът е влязъл в законна сила, а влязъл в сила акт не може да бъде оспорван, поради което моля да  го оставите без разглеждане.

          Предвид направеното оспорване на дължими суми за ТБО, моля също да се отхвърли, тъй като считам, че от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установяват дължимите вземания по отношения на жалбоподателя, поради което оспорването в тази част следва да бъде отхвърлено.

С оглед големия обем на доказателствения материал, моля да ми се даде възможност да изложа съображенията си в писмена защита, като ми бъде даден достатъчен срок.

          Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

          СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.24 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: