ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 494

 

гр.Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осемнадесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 541 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 294-298 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „БУТЕД“АД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“***, представлявано от изпълнителния директор Н.П.Ш., срещу постановление на орган по изпълнението, обективирано в писмо изх. № БС-1380-01-024/01.03.2016г. на началника на ДНСК, с което е възложено принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-183/25.07.2012г., издадена от началника на РДНСК- Югоизточен район.

В жалбата са изложени доводи, че действията на органа по изпълнението са нищожни. Твърди се, че производството по принудителното изпълнение на посочената заповед следва да бъде спряно, тъй като е налице висящ спор за собственост. Иска се от съда да отмени действията по принудително изпълнение, обективирани в писмо, изх. № БС-1380-01-024/01.03.2015г. на началника на ДНСК . В жалбата има и  особено искане на основание чл.297,  ал.4, във вр. с чл.280 от АПК за спиране на принудителното производство по принудителното изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответникът в представено писмено становище по реда на чл. 297, ал.3 от АПК подробно излага съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата по наведените от жалбоподателя доводи. Моли съда да остави жалбата без разглеждане/без уважение и да отхвърли направеното особено искане за спиране на производството по изпълнение на индивидуалния административен акт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, като съобрази данните по делото намира за безспорно установено от фактическа страна следното: със заповед № ДК-02-ЮИР-183 от 25.07.12 г., началникът на РДНСК- Югоизточен район, е наредил премахване на незаконен строеж „едноетажна сграда” с идентификатор 07079.604.195.52 по КККР на гр.Бургас /с №52 по помощна скица на РО „НСК”-Бургас,РДНСК-ЮИР/,находящ се в имот с идентификатор 07079.604.195,съставляващ ПИ №129,кв.53/бивш кв.16/.  С определение № 6114/27.05.2015г., постановено по адм. дело № 3453/2015г. по описа на ВАС производството по жалба на „Бутед“АД срещу заповедта е прекратено, тъй като "Бутед" АД не е надлежен участник в административното производство по издаване на процесната заповед,тъй като не попада в кръга на лицата по § 3, ал. 1 от Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

На 23.07.2015г. с писмо изх. № ТО-1569-00-853 е изпратена покана до “Сетрал парк Бургас“ЕООД за доброволно изпълнение на същата  заповед № ДК-02-ЮИР-183/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР за премахване на незаконен строеж.

 

 

 

 

На 30.10.2015г. работна група  от РДНСК – ЮИР е извършила проверка относно изпълнението на заповед № ДК-02-ЮИР-183/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР, при която е установено, че строежът не е премахнат и е в състоянието и вида описани в заповедта на началника на РДНСК-ЮИР. На същия ден работната група е изготвила и  протокол за предварително проучване на предварителното изпълнение на премахването на незаконния строеж с количествено-стойностна сметка.  На 25.01.20116 г. е изпратено писмо изх. № ТО-1569-00132 до камарата на строителите относно процедура по избор на строителна фирма. С решение  от 16.02.2016г. комисия е предложила принудителното изпълнение на заповедта да бъде възложено на „Ди Ел Ес Груп“ООД, с който е сключен договор  на 25.02.2016г.

С писмо изх. № Бс01380-01-024 от 101.03.2016г. началникът на ДНСК възлага изпълнението на заповедта на посочената фирма . Писмото е изпратено до девет адресата, сред които „Бутед“АД и  „Сентрал парк Бургас“ЕООД. С жалба от 08.03.2016г. „Бутед“АД обжалва това писмо като постановление на орган на изпълнението  на основание чл.294 и сл. от АПК, по която е образувано настоящето дело.

 

 

 

 

При така установеното от фактическа страна от правна съдът намира следното:

Жалбата 

 

 

 

 на от „Бутед“АД против постановление за възлагане на принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-183/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР е подадена в срока по чл. 296, ал.1 от АПК и срещу акт по чл. 294 от АПК.

Същата обаче е недопустима, като подадена от лице без правен интерес по смисъла на чл. 295 от АПК, доколкото данните по преписката сочат, че жалбоподателят не е конституиран като страна в изпълнителното производство.

Съгласно чл.295 от АПК право на жалба имат страните в производството по изпълнението, както и третите лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него. Член 274 от АПК посочва кои са страните по изпълнението, като в ал.2 е предвидено, че длъжници по изпълнението могат да бъдат гражданите и организациите, както и органите, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници. „Бутед“АД не е сред тези лица и фактът, че до него е изпратено писмо и покана  за доброволно изпълнение не променя този извод. Дружеството-жалбоподател  няма правен интерес от оспорването, тъй като не е адресат на акта по чл.225 от ЗУТ и  същият не го засяга непосредствено. Жалбоподателят не попада в кръга на лицата по § 3, ал. 1 от Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, както е посочено в  определение № 6114/27.05.2015г., постановено по адм. дело № 3453/2015г. на ВАС. Както е посочено и там доводите за спор за собственост са ирелевантни. „Бутед“АД не е и трето лице, чийто права, свободи или законни интереси са засегнати от изпълнението. Трети лица по  чл. 295 АПК могат да обжалват изпълнението, ако то е насочено върху тяхно имущество, различно от разпоредения за премахване строеж.    

 

 

 

 

В случая адресат на заповедта за премахване на строеж е „Сетрал парк Бургас“ЕООД, което е и длъжник по изпълнението, съгласно чл. 274, ал. 2 АПК и като задължен субект по самата заповед за премахване на строежа. Жалбоподателят не е адресат на заповедта, не е длъжник по смисъла на чл. 274, ал. 2 АПК, не е и трето заинтересовано лице по смисъла на  чл. 295 АПК. В този смисъл „Бутед“АД  не е сред лицата по  чл. 295 АПК с право на жалба срещу действията по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-183/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР и подадената жалба като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство да бъде прекратено.

По изложените съображения и на основание чл. 215, т. 1 вр. чл. 236 вр. чл. 297, ал. 1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „БУТЕД“АД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“***, представлявано от изпълнителния директор Н.П.Ш., срещу постановление на орган по изпълнението, обективирано в писмо изх. № БС-1380-01-024/01.03.2016г. на началника на ДНСК, с което е възложено принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-183/25.07.2012г., издадена от началника на РДНСК- Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 541/2016 по описа на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: