ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесети април                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 540 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НАЛКО“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ – Зам. директор на ТД на НАП – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

          Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от упълномощения адвокат на жалбоподателя – адв. М., с вх. № 3816/19.04.2017 г., в която моли да не бъде даван ход на делото предвид факта, че на 20.04.2017 г. е ангажирана като пълномощник по дело в Софийски градски съд по гражданско дело № 3741/2013 г., насрочено от 2016 г. и поради факта, че изпълнителният директор на „НАЛКО“ АД е възпрепятстван да се яви в съдебно заседание, поради отсъствието му от страната.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като към молбата на адвокат М. няма приложени доказателства за служебната й ангажираност в СГС. Не са налице  основанията по чл. 139, ал 1 от АПК доколкото не са представени доказателства, че законният представител на дружеството-жалбоподател не може да се яви в днешното съдебно заседание, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

           Производството е образувано по жалба на „НАЛКО“ АД, гр. София, ул.„Константин Петканов“ 4, ЕИК 121212363, представлявано от изпълнителния директор Пейо Николов, против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 3252/12.12.2016 г., издадена от зам. Директора на ТД на НАП – Бургас.

           В изпълнение на дадените указания с определение № 586/03.04.2017 г., по делото е постъпило писмо с вх. № 3618/11.04.2017 г. от директора на ТД на НАП – Бургас, с което уведомява съда, че към настоящия момент разписката не се е върнала при ТД на НАП – Бургас, но по данни на връчителя, ЗНПАМ е връчена на жалбоподателя – „НАЛКО“ АД на 02.02.2017 г.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 3816/19.04.2017 г. от жалбоподателя чрез процесуалния представител – адв. М. с приложени към нея писмени доказателства по опис. Прави искане за спиране на производството по делото до приключване на производството по НАХД № 703 по описа за 2017 г. на Районен съд – Бургас.

          С молбата е направено и искане за допускане на гласни доказателства – разпит на един свидетел при режим на довеждане за обстоятелствата около така нареченото „нарушение“ и неговото констатиране.

          СЪДЪТ счита искането за спиране на делото за неоснователно, тъй като от една страна не са представени надлежно доказателства съгласно чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, че е налице висящо в друг съд дело, което ще има значение за правилното решаване на спора. От друга страна наказателните постановления и принудителните административни мерки са различен вид правни инструменти, поради което съдът счита, че дори да е налице висящо съдебно производство образувано по жалба срещу наказателно постановление, същото не е преюдициално по отношение на настоящото дело.

 

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на настоящото дело.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

          СЪДЪТ по искането на жалбоподателя за допускане разпит на един свидетел при режим на довеждане, счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя.

 

 

 

          СЪДЪТ, за събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 18.05.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           СЪДИЯ: