ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,22.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 540 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите С.М.А., З.К.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват .

За ответника кмет на Община Карнобат, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованите страни Ц.М.А., Е.П.В., В.С.Х., „ГЛАС ДИВА” ООД, РКС „Орало”, ЕТ „Вангел Лолов”, С.В.Г., Ч.В.Г., И.П.И., Д.С.Н., „КАРНОБАТПЛОД” АД, „АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД и „СОТИРОВ” ЕООД, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адвокат В., процесуален представител на двете жалбоподателки, с която е направено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, като са формулирани два въпроса към вещото лице.

Съдът ДОКЛАДВА, че с разпореждане в закрито заседание изиска от Служба по вписвания гр.Карнобат данни, от които да се установи дали за имотите, собственост на жалбоподателките, има вписване в имотния регистър по смисъла на ЗКИР, както и́ дали въобще за гр.Карнобат има въведен имотен регистър предвиден по ЗКИР. Със същото разпореждане съдът задължи ответника да представи заверено копие - извадка от разписния лист на процесния план, както и към плана, действал към датата на издаване на обжалваната заповед.

По повод това разпореждане по делото е постъпило писмо от ответника, придружено с копия от разписния лист, от който се установява, че за сградите - собственост на жалбоподателките и техните съпрузи, в разписния лист са вписани единствено Ц.М.А. и Е.П.В., които са съпрузи съответно на жалбоподателката С.М.А. и З.К.В..

От Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр.Карнобат по делото постъпи отговор, съгласно който към 09.07.2008г., когато е издадена обжалваната заповед и към настоящия момент в Служба по вписванията гр.Карнобат няма въведен имотен регистър за този съдебен район по смисъла на чл.73 от ЗКИР и не е открито производство по създаване на такъв имотен регистър за този район.

Въз основа на тези факти по допустимостта на жалбите на С.М.А. и З.К.В. съдът счита, че същите са процесуално недопустими по следните съображения:

Съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ заинтересовани страни в производството по одобряване на подробни устройствени планове и на техните изменения са носителите на вещни права върху засегнатите имоти според данните от имотния регистър, а до изготвянето му - според разписния лист по чл.13, ал.2 от ППЗТСУ. В процесния случай се установи, че имотен регистър за съдебен район Карнобат не е изготвен и не е в процес на изготвяне, а от представения разписен лист е видно, че за имотите – складове, в които жалбоподателките притежават съсобственост и това не е спорно, са вписани единствено техните съпрузи. По отношение на последните по делото е установено, че е извършено съобщаване (л.46 от делото) на 10.07.2008г. и спрямо тях производството вече е прекратено.

По изложените съображения съдът счита, че жалбите на С.М.А. и З.К.В. следва да се оставят без разглеждане, тъй като същите не притежават надлежна процесуална легитимация да оспорват плана по смисъла на чл. 131, ал.1 от ЗУТ. Други доказателства за правата на жалбоподателките не могат да се ценят нито от административният орган, нито от съда, тъй като при създаването, одобряването и изменението на устройствените схеми и планове данните за тях се извличат от кадастъра и имотния регистър.

Мотивиран от изложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И: 2167

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на С.М.А. *** и З.К.В. *** против заповед № РД-344/09.07.2008г. издадена от кмета на Община Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№540/2013г. описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

СЪДИЯ:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: