ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 540 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Ц.М.А., С.М.А., Е.П.В., З.К.В., В.С.Х., „ГЛАСС ДИВА” ЕООД, Районен кооперативен съюз „ОРАЛО” редовно призовани, се представляват от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника кмет на Община Карнобат, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно

Заинтересованите страни ЕТ „Вангел Лолов”, С.В.Г., Ч.В.Г., И.П.И., Д.С.Н., „АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД, „СОТИРОВ” ЕООД, редовно призовани, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „КАРНОБАТПЛОД” АД, редовно призован, не се представлява. Страната е призована чрез известие за доставяне посредством пощенски оператор, съобщението е прието от А. А. на 17.05.2013г. в 13.10ч.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед №РД-344/09.07.2008г. издадена от кмета на Община Карнобат, с която е одобрено изменение на УРП-ПР на гр.Карнобат, подробно описано в заповедта на л.48 от делото.

          

         Всички жалбоподатели твърдят, че са собственици на имоти засегнати от така одобреното изменение на устройствения план. Ответникът твърди, че обжалваната заповед е влязла в сила, като представя съобщения на л.46 от делото и становище, в което подробно описва, че всички жалбоподатели са уведомени за издаването на заповедта, което се установява от представеното съобщение.

         Съдът извърши съпоставка между лицата, конституирани като жалбоподатели в производството и тези, подписали се във въпросното съобщение на л.46 от делото и установи, че там липсват подписи само на С.М.А. и З.К.В..

        

         АДВОКАТ В. – Твърдя, че на посочените от съда две лица не е съобщено по никакъв начин за извършването на частичното изменение на плана. Твърдя за двете жалбоподателки. За останалите се установи, че има подписи.

         АДВОКАТ К. – Подържам становището, заявено с представянето на преписката, че жалбата е недопустима. По отношение на двете лица С.А. и З.В. считам, че тяхното връчване на съобщението по отношение на тях е сторено чрез съпрузите им - Ц.А. и Е.В.. Те са съпрузи и съгласно документите за собственост там фигурират и Ц.А. и Е.В.. Връчванията са направени съгласно разписния лист. Няма друго съобщаване, освен чрез съпрузите.

 

Съдът, като вземе предвид направените от процесуалните представители на страните изявления и отбелязванията в съобщение на л.46 от делото счита, че производството по делото следва да бъде прекратено в частта относно подадените срещу обжалваната заповед жалби от Ц.А., Е.В., В.Х., „ГЛАС ДИВА” ЕООД и РКС „Орало”, тъй като по делото са налице доказателства, че на тези лица през м.07.2008г. е било съобщено за издадената заповед, поради което срокът за тях за оспорването на тази заповед е изтекъл отдавна. Същите лица следва да бъдат конституирани като заинтересовани старини.

Съдът счита, че жалбоподателките С.М.А. и З.К.В. не са били уведомени за обжалваната заповед, тъй като по делото не са налице доказателства за такова надлежно уведомяване, както и не са налице доказателства, че уведомяването по отношение на тях е прието от техните съпрузи. Фактът, че физическите лица, които са техни съпрузи са били уведомени лично, не обуславя надлежност на уведомяването на съпругите, които са физически лица, със същите права, каквито и съпрузите им. По тази причина, съдът счита, че жалбата, в частта относно тези две жалбоподателки е допустима, не е просрочена и подлежи на разглеждане.

         По изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 1235

        

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата подадена против заповед № РД-344/09.07.2008г. на кмета на община Карнобат, в частта относно жалбоподателите Ц.М.А., Е.П.В., В.С.Х., „ГЛАС ДИВА” ООД и РКС „Орало”.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 540/2013г. по описа на Административен съд гр. Бургас, в частта относно жалбите подадени от Ц.М.А., Е.П.В., В.С.Х., „ГЛАС ДИВА” ООД и РКС „Орало” против заповед № РД-344/09.07.2008г. на кмета на община Карнобат.

         Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС на Република България.

                                                       

Съдия:

        

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни Ц.М.А., Е.П.В., В.С.Х., „ГЛАС ДИВА” ООД и РКС „Орало”.

 

В залата се явява адвокат С., в качеството на процесуален представител на заинтересованите страни С.В.Г. и Ч.В.Г..

        

         АДВОКАТ В. – Поддържам жалбата. Да се приемат приложените доказателства.

Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложената по делото преписка на Община Карнобат, след като посети прокараната улица съобразно заповедта на кмета, която обжалваме, да отговори на следната задача:

         Прокараната на място улица отговаря ли на предвижданията, които са направени в преписката и одобрени със заповедта, която е предмет на настоящото дело и ширината на тази улица отговаря ли на изискванията на ЗУТ от гледна точка на имотите, които обслужва и тяхното предназначение.

        

         СЪДА към адвокат В. – Първият въпрос – дали прокараната на място улица отговаря на предвижданията, които са направени в преписката и одобрени с обжалваната заповедта е неотносим, защото касае законосъобразното изпълнение на административният акт, с който е изменен ПУП, а не законосъобразността на самият акт - заповед № РД-344/09.07.2008г. на кмета на община Карнобат, което е предмет на делото. Вторият въпрос е правен, което го прави недопустим.

         АДВОКАТ В. – Моля за възможност, в срок посочен ми от Вас, да формулирам и поставя въпроси към вещото лице.

Заявявам, че улицата е реализирана.

АДВОКАТ К. – Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Моля да приемете административната преписка. Моля при допускане на експертизата да бъдем запознати с въпросите, които ще бъдат поставени.

АДВОКАТ С. – Жалбата е неоснователна. Считам, че издадената от кмета заповед е законосъобразна. Изложените в жалбата съображения касаят нейната целесъобразност, но не и законосъобразност, тъй като е мотивирана с друга улица.

Не възразявам на исканията за допускане на експертиза, като не възразявам да се даде възможност на страната да формулира въпроси към нея. Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателите с жалбата писмени доказателства, подробно описани на л.7 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА двете жалбоподателки, в 3-дневен срок от днес да заверят тези доказателства надлежно.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 30 от делото.

         ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателките в 7-дневен срок от днес в писмен вид, да формулира задачите, които иска да постави на съдебно-техническата експертиза, която претендира да бъде назначена. Молбата следва да бъде представена с копие за останалите страни.

ДАВА възможност, в същия срок, и на останалите страни да формулират задачи, които искат да поставят на съдебно-техническата експертиза и да ги депозират по делото, с копие за другите участници.

УВЕДОМЯВА страните, че по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза съдът ще се произнесе в закрито заседание, след като изтекат предоставените на страните срокове, което определение ще бъде надлежно съобщено на всички страни.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Делото да се докладва на съда след изтичане на сроковете за формулиране на доказателствени искания.

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: