Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№:         201                             16.02.2017г.                        гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На девети февруари                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:       Таня Евтимова

Членове:           1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: Г.Д.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 53 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на началника на Второ Районно управление (02 РУ) при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР)-Бургас, против решение № 1912/16.12.2016г., постановено по НАХД № 5364/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от него наказателно постановление № 434а-827/18.08.2016г., с което на С.В.М., ЕГН-**********, на основание чл.183, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), за нарушение на чл.59, ал.3 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като постановено в нарушение на материалния закон. Счита за неправилна преценката на районния съд, че деянието следва да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Иска отмяна на оспореното съдебно решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Посочените в касационната жалба оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не прави искания.

Ответникът по касация – С.В.М., ЕГН-**********, с адрес: ***, чрез редовно упълномощения процесуален представител – адв.М.С., изразява в откритото съдебно заседание становище за правилност и законосъобразност на оспорвания съдебен акт. Твърди, че освен констатираната от него маловажност, районният съд не е обсъдил неяснотата на наказателното постановление (НП), поради което неправилно е установил фактическата обстановка. В съдебното решение е посочено, че патронът е бил намерен на първи март пред магазин Айко, а в акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и НП е посочено, че този боеприпас е намерен на територията на автомивка в гр.Бургас, което нарушава правото на защита на санкционираното лице.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неправилност и незаконосъобразност на решението на Районен съд – Бургас, поради което пледира за отмяната му и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

 

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за основателна по следните съображения:

От доказателствата по делото се установява, че на 08.03.2016г., полицейските служители от 02 РУ при ОДМВР-Бургас, Д.К., Я. А., С. М. и К. Т. на паркинга пред магазин Айко в гр.Бургас извършили проверка на С.В.М., който е криминално проявен и осъждан за престъпления по чл.201 от НК и по чл.354а, ал.5 от НК (вж. приложената справка за съдимост към ДП). При проверката в джоба на панталона му бил открит патрон калибър 22-ри, 5,6 мм., представляващ боеприпас по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ, съгласно извършената впоследствие балистична експертиза (вж. заключението на в.л.С.С., приложено по ДП). М. предал на полицейските служители с протокол за доброволно предаване от 08.03.2016г. намерения в него патрон, като дал писмено обяснение, че работи в автомивка Бъгълс, находяща се в гр.Бургас, ж.к.Славейков, в подземието на МОЛ Галерия и преди около седмица в района на автомивката е намерил патрона, който прибрал в джоба си, като не е знаел, че е следвало да го предаде на компетентните органи.

Във връзка с извършената проверка от служителите на 02 РУ при ОДМВР-Бургас и намерения патрон, с постановление от 26.04.2016г. на прокурор при Районна прокуратура – Бургас, било образувано досъдебно производство (ДП) №1487/16г. срещу неизвестен извършител за това, че на 08.03.2016г. в гр.Бургас държи боеприпас за огнестрелно оръжие – 1бр. патрон калибър 22LR -5,6мм., без да има за това надлежно разрешение по смисъла на ЗОБВВПИ – престъпление по чл.339, ал.1 от НК. След проведените процесуално-следствени действия изразяващи се в разпит на свидетели, балистична експертиза, събиране на справки и други данни, без да бъде повдигнато обвинение срещу С.М. (той е бил разпитан единствено като свидетел), с постановление от 18.07.2016г. прокурорът е прекратил наказателното производство водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.339, ал.1 от НК, приемайки, че деянието е с явно незначителна обществена опасност и приложение следва да намери разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК. С постановлението прокурорът постановил преписката да се изпрати на началника на 02 РУ при ОДМВР-Бургас за извършване на преценка от необходимостта за ангажиране на административно-наказателна отговорност на М. на основание чл.183, ал.2 от ЗОБВВПИ.

Въз основа на произнасянето от страна на прокурора за прекратяване на наказателното производство, на 04.08.2016г. св.А.К., служител на 02 РУ при ОДМВР-Бургас, съставил АУАН срещу С.М. за нарушение на чл.59, ал.3 от ЗОБВВПИ. След запознаването с акта, М. го подписал без възражения и тъй като и впоследствие не били подадени писмени такива, административно-наказващият орган издал НП№ 434а-827/18.08.2016г., с което на М., на основание чл.183, ал.2 от ЗОБВВПИ, за нарушение на чл.59, ал.3 от същия закон, е наложена глоба в размер на 1000 лева. Санкцията е за това, че на 08.03.2016г. около 11.00 часа в гр.Бургас, ж.к.Славейков, на паркинг пред магазин Айко, не е уведомил за намиращ се в него боеприпас /1бр.патрон/, намерен от него на 01.03.2016г. на територията на автомивка Бъгълс, като М. е нарушил местоположението на намерения от него боеприпас, като го е прибрал в джоба си.

За да отмени наказателното постановление районният съд е приел, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като наказващият орган е имал всички основания да приложи чл.28 от ЗАНН и да не налага санкция на нарушителя. В съответствие с духа на закона било достатъчно същият да бъде предупреден, че при повторно нарушение ще му бъде наложено наказание. Районният съд се е позовал на прекратителното постановление на прокурора в което били изложени мотиви за наличие на малозначителност по смисъла на чл.9, ал.2 от НК.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Касационната жалба е основателна.

Наказателното постановление не страда от пороци, съобразено е с материалния закон и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Съгласно чл.59, ал.3 от ЗОБВВПИ, който намери взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, незабавно уведомява органите на МВР, без да нарушава месторазположението им. От своя страна санкционната разпоредба на чл.183, ал.2 от ЗОБВВПИ предвижда, че който намери взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР и/или наруши местоположението им, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че по негови изявления на 01.03.2016г. на територията на автомивка Бъгълс в гр.Бургас, С.М. е намерил боеприпас за огнестрелно оръжие – 1бр. патрон калибър 22LR -5,6мм., като не е уведомил незабавно за това органите на МВР и е нарушил местоположението му, като го е прибрал в джоба си. Нарушението било установено от полицейски служители на 08.03.2016г. в гр.Бургас, ж.к.Славейков, на паркинг пред магазин Айко, които окрили патрона в джоба на М.. За установеното било водено наказателно производство срещу неизвестен извършител, което било прекратено от прокурора и преписката била изпратена за извършване на преценка за наличието на осъществен състав на административно нарушение. Последвало издаването на АУАН и НП, при което са спазени всички процесуални правила и норми. Актът и наказателното постановление са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Установените фактически обстоятелства са описани подробно в акта и наказателното постановление. Безспорно е установено, че същите отговарят на обективната истина, като самият нарушител не се е противопоставил на установените с АУАН факти, подписвайки го без възражения. Правилно са определени видът и размерът на наложеното наказание. Всичко това налага извод за законосъобразност на наказателното постановление, обжалвано пред Районен съд – Бургас

Неправилна е преценката на първоинстанционния съд за приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като нарушението не се отличава с по-ниска степен на увреждане на установения ред на държавното управление, от обичайната за съответния вид нарушения. Посочената като нарушена норма изисква не само незабавно да бъдат уведомени органите на МВР, но и боеприпасите да останат на мястото, където са били открити. Освен горното, видно от доказателствата по делото, в продължение на седем дни нарушителят не е уведомил по никакъв начин органите на МВР, като едва при полицейска проверка на 08.03.2016г. боеприпасът са бил открит случайно от органите, след проверка във връзка със съмнения за друга престъпна дейност от страна на М.. Нарушенията свързани с разрешителния режим относно оръжията и боеприпасите винаги сериозно увреждат установения ред на държавното управление, поради което в конкретния случай не би могло да се сподели становището, че случаят е маловажен.

За правна прецизност следва да се посочи, че районният съд е направил недопустимо смесване на правни институти, позовавайки се на отчетената от прокурора явно незначителна обществена опасност на деянието по чл.9, ал.2 от НК, която неправилно е квалифицирал като малозначителност на деянието, което е различна хипотеза на чл.9, ал.2 от НК. Не е отчетено, че престъпленията и административните нарушения се различават по това, че престъпленията съдържат в състава си елемента обществена опасност (чл.9, ал.1 от НК), а административните нарушения – нарушение на установения ред на държавно управление (чл.6 от ЗАНН) – в този смисъл е тълкувателно решение № 47 от 21.12.1981г. по н.д.№ 37/81г., ОСНК. По тази причина разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК не е следвало да бъде съобразявана от съда, доколкото в ЗАНН не е посочено, че административните нарушения се характеризират с признака обществена опасност и поради това е неотносима за последните.

По отношение твърдението на ответника по касация за неспазване на нормативно предвидените срокове за издаване на АУАН и НП, съгласно разпоредба на чл.36, ал.1 от ЗАНН, административно-наказателно производство се образува със съставяне на АУАН, като ал.2 на същия член въвежда забрана без приложен акт административно-наказателна преписка да не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган. Анализът на цитираната разпоредба обуславя извод, че не може да бъде образувано административно наказателно производство без издаване на акт за установяване на нарушението, като единствено изключение от това правило е образуването на административно-наказателно производство когато производството е прекратено от съда или прокурора и е изпратено на наказващия орган. Не е налице обаче забрана за издаване на АУАН при прекратено наказателно производство, а само една правна възможност за органа да издаде НП само въз основа материалите от досъдебното производство.

В конкретния случай правилно административно-наказващият орган е издал АУАН, тъй като досъдебното производство е било образувано и производството по него е прекратено срещу неизвестен извършител, като няма повдигнато обвинение. Доколкото с АУАН се очертават рамките на конкретно обвинение, а в случая в хода на досъдебното производство такова не е било повдигнато, правилно е издаден акт с оглед поставяне начало на административно-наказателното производство. В контекста на изложеното не може да се приеме, че извършителят е бил известен към момента на прекратяване на досъдебното производство, поради което на преценка ще подлежи не тримесечния срок от откриване на нарушителя, а едногодишния такъв от извършване на нарушението по аргумент от чл.34, ал.1 б.“в“ от ЗАНН, който в случая безспорно е спазен.

По отношение твърдението на ответника за несъответствие в АУАН и НП досежно мястото на което е извършено нарушението и датите, такива несъответствия не се констатират. Видно от събрания доказателствен материал по административно-наказателното производство и досъдебното производство, самият С.М. (вж. саморъчните му писмени обясненията от досъдебното производство) е заявил след установяване на нарушението на 08.03.2016г. на паркинга пред магазин Айко в гр.Бургас, ж.к.Славейков, че е намерил патрона в автомивка Бъгълс, находяща се в подземието на МОЛ Галерия, гр.Бургас, ж.к.Славейков, преди седмица, т.е. на 01.03.2016г. Както двете места, релевантни за нарушението, така и двете дати са посочени в НП и АУАН, поради което не е налице допуснат пропуск досежно датата и мястото на нарушението. Описанието им е ясно и не води до противоречия.

С оглед на изложеното е налице касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 НПК – противоречие с материалния закон и обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено, като вместо него се постанови друго, с което се потвърди наказателното постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1912/16.12.2016г., постановено по НАХД № 5364/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 434а-827/18.08.2016г., издадено от началника на 02 РУ при ОДМВР-Бургас, с което на С.В.М., ЕГН-**********, на основание чл.183, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, за нарушение на чл.59, ал.3 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

 

 

                                                                                           2.