Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    471/11.03.2015                                    град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

              Председател:   Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха С., като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 53 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Ж.С.К. *** против решение № 1938/04.12.2014г., постановено по НАХД № 5172/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-7769/10.07.2014г., издадено от заместник-кмета на Община Бургас и наложената на касатора глоба в размер на 200 лева на основание чл.178д от ЗДвП за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – заместник - кметът на Община Бургас не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас пледира за отхвърляне на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Ж.С.К. против наказателно постановление № НП-7769/10.07.2014г., издадено от заместник- кмета на Община Бургас, с което му е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл.178д от ЗДвП за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас потвърждава наказателното постановление като приема, че акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи и в предвидените от закона срокове. Развива съображения, че в производството по налагане на административно наказание не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а нарушението и вината на дееца са доказани безспорно.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

С обжалваното наказателно постановление е ангажирана отговорността на Ж.С.К. за това, че на 05.07.2014г. е паркирал собственото си МПС с рег. № А 49 77 КТ, марка „Форд“ на място, което е определено за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания - ул. „Филип Кутев“ № 12. Според правилото на чл.188, ал.1 от ЗДвП отговорен за извършеното нарушение е собственикът на моторното превозно средство или лицето, на което е предоставено. К. не оспорва, че е паркирал автомобила, както не е спорно, че автомобилът е негова собственост. При това положение отговорността му е ангажирана законосъобразно. Релевираните в касационната жалба доводи за приложение на чл.28 от ЗАНН са неоснователни. За да се приложи тази разпоредба е необходимо от събраните по делото доказателства да се направи извод за по-ниска степен на обществена опасност на нарушението в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид, а конкретният случай не е такъв. Обстоятелството, че К. е съпътствал своя братовчедка, за която е установена 60% намалена работоспособност не изключва отговорността на дееца и не е смекчаващо вината обстоятелство, тъй като автомобилът му не е снабден с отличителен знак, позволяващ паркиране на местата, определени за хората с трайни увреждания.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли.

Мотивиран от това, Административен съд - Бургас, ХІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1938/04.12.2014г., постановено по НАХД № 5172/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                       2.