Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1113      20  май 2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на шестнадесети май, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                        2. Чавдар Димитров

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Галина Колева

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 53 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Стандарт – инвест - груп” ЕООД, с ЕИК по Булстат 201800812, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от  Д.П.Д. против решение от 21.11.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3924/2012г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 8057-О-0120412/19.06.2012г., издадено от Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, с което на основание чл. 179 от ЗДДС, на „Стандарт – инвест - груп” ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева, за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно. Излага доводи за допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство по издаване на оспореното пред районния съд наказателно постановление. Моли съда да отмени първоинстанционното решение и вместо него да постанови друго по същество, с което да отмени наказателно постановление 8057-О-0120412/19.06.2012г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас.

Ответникът по касационната жалба – директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение от 21.11.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3924/2012г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление 8057-О-0120412/19.06.2012г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС, на „Стандарт – инвест - груп” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 179 от ЗДДС.

Санкцията на „Стандарт – инвест - груп” ЕООД е наложена за това, че дружеството не е подало в законоустановения срок, посочен в чл. 125, ал. 5 ЗДДС справка – декларация по ЗДДС, заедно с информацията от отчетните регистри, включително и на магнитен носител, за данъчен период м. декември 2011г. Справката –декларация по ЗДДС и информацията от отчетните регистри, включително и на магнитен носител, е следвало да се подаде до 14 –то число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася – до 16.01.2012г. За извършеното нарушение е съставен АУАН серия АА № 0120412/23.02.2012 година и впоследствие е издадено наказателно постановление № 8057-О-0120412/19.06.2012г.

Оспореното решение е валидно, допустимо и правилно.

 За да го постанови районният съд е обосновал правилния извод, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно.

Неоснователно и неподкрепено от събрания доказателствен материал е възражението на касатора, че наказателното постановление, оспорено пред районния съд, е издадено след изтичане на шестмесечния срок, установен в чл.34, ал.3 от ЗАНН, считано от съставяне на АУАН. В случая, актът е съставен на 23.02.2012г., а в наказателното постановление като дата на издаването му на две места е посочено 19.06.2012г., тоест преди изтичането на срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Връчването на наказателното постановление, при това в по-късен момент, е обстоятелство, което е ирелевантно при преценката за неговата законосъобразност.

На следващо място, неоснователно е и възражението, че правната квалификация на установеното нарушение по чл.125, ал.5 от ЗДДС е неправилна. Нормата на чл.125, ал.1 от ЗДДС предвижда задължение за регистрираното лице за всеки данъчен период да подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл.157. Съгласно чл.125, ал.5 от ЗДДС декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.  След като е безспорно, че лицето е регистрирано по ЗДДС, то е било длъжно да подава изискуемите декларации ежемесечно и в сроковете по ал.5– в случая до 16.01.2012г., без значение дали е осъществявало дейност или не, което не е сторено в настоящия случай от дружеството - касатор. За неизпълнението на това задължение от страна на регистрирани по ЗДДС юридически лица, в чл.179 от ЗДДС е предвидено налагане на имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Със своето бездействие задълженото лице не е изпълнило установеното в закона задължение, поради което изводите на районния съд за правилната правна квалификация на извършеното нарушение по чл.125, ал.5 от ЗДДС и за точното прилагане на санкционна норма на чл.179 от ЗДДС спрямо „Стандарт – инвест - груп” ЕООД от страна на административно-наказващия орган са правилни.

За да се приеме, че е осъществен състава на констатираното нарушение по ЗДДС не е от значение дали субектът осъществява стопанска дейност. Необходимото и достатъчно условие за настъпване задължението за подаване на изискуемите по ЗДДС документи е  лицето да е надлежно регистрирано и да не е заличено към момента на  отчетния период. Още повече, че съгласно чл.125, ал.4 от ЗДСС справка-декларация по 125, ал.1 от ЗДДС се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.

С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи данъчната дисциплина на задължените лица, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което съдът намира изложените от касатора възражения в този смисъл за неоснователни. Анализът на разпоредбите на чл.125 от ЗДДС и на чл.179 от същия закон налага извода, че в разглеждания случай административното нарушение е формално и настъпването на каквито и да е вреди от него не само няма отношение към съставомерността, но и техният малък размер или липсата им не могат да обосноват маловажност на случая. По делото няма данни и за смекчаващи обстоятелства, които да обусловят по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от този вид.

Подаването на справката – декларация по ЗДДС за месец декември 2011г. към датата на съставяне на АУАН и обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път от касатора, не могат да обусловят квалифицирането на административното нарушение като маловажно, но са взети предвид от административнонаказващия орган  - имуществената санкция е наложена на дружеството в минимално предвидения в чл.179 от ЗДДС размер – 500 лева.

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за неоснователна при липса на наведените в нея доводи за отмяна, поради което следва да се остави без уважение, а  решението на районен съд  - Бургас като правилно и законосъобразно  да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 21.11.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3924/2012г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

        

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                                     

 

                                                                          2.