О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 13.07.2011г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, в закрито заседание на тринадесети юли 2011 година, в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 53 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба на директора на Държавно горско стопанство – гр.Айтос, подадена чрез процесуалния представител адв. Ст.Стоянов, против решение № 214/16.12.2010г. на Районен съд – гр.Айтос, постановено по н.а.х.д. № 353 по описа на АРС за 2010г., с което е отменено наказателно постановление № 209 от 29.07.2010г. на директора на Държавно горско стопанство – гр.Айтос, с което за извършено от касатора нарушение на чл.85 от ЗЛОД, на К.Х.А. ***, са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 1 000 лв., лишаване от право на ловуване за срок от три години; отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението – 2,595 кг месо от дива свиня; определено е обезщетение в размер на 500 лв. и заплащане на паричната равностойност на липсващите вещи, предмет на нарушението – равностойността на 2,595 кг месо от дивя свиня в размер на 7,60 лв. 

Бургаският административен съд, като прецени ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, намира за установено следното по допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл.211, ал.1 от АПК.

Обжалваното решение на АРС е съобщено на касатора на 21.12.2010г., като съобщението е прието от счетоводител. Четиринадесетдневният срок за обжалването му, съгласно чл.211, ал.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН, е изтекъл на 4.01.2011г. (присъствен ден). Касационната жалба е входирана в деловодството на Административен съд – град Бургас на 10.01.2011г.

При тези обстоятелства съдът приема, че касационната жалба е подадена извън преклузивния 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че решението на АРС е изготвено, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване, да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението от 16.06.2011г., постановено по к.н.а.х.д. № 53 по описа за 2011г. на Административен съд – гр.Бургас, с което е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директора на Държавно горско стопанство – гр.Айтос против решение № 214/16.12.2010г. на Районен съд – гр.Айтос, постановено по н.а.х.д. № 353 по описа за 2010г. на АРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 53 по описа за 2011г. на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./