ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 11.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети март                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 53 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „САРЧЕС” ООД – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – Директор на РУ „Социално осигуряване” – гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт М.С., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете представените с преписката писмени доказателства.

Същевременно сме уведомени от жалбоподателя, че същият е подал касационна жалба против решение на Бургаски административен съд, постановено по административно дело №1174/2008 година. Това обстоятелство би било такова, обосноваващо спиране на настоящото производство. Към настоящия момент, обаче, не разполагаме с препис от касационната жалба, с която да удостоверим този факт, поради което моля да извършите служебна проверка налице ли е действително подадена касационна жалба против съдебното решение и в случай, че такава е подадена, да спрете производството по настоящото дело, като приемете, че е налице висящ преюдициален спор.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с административната преписка документи, като по искането за спиране ще се произнесе в закрито заседание.

Следва да бъде дадена възможност на жалбоподателя да ангажира други доказателства в подкрепа на становището си.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 15.04.2009 година от 10.30 часа, за която дата страните уведомени.

Да се укаже на жалбоподателя, че следва да ангажира други доказателства в подкрепа на тезата си.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: