О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    523

 

гр.Бургас  24.03.2017г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, дванадесети  състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

                                                                                  СЪДИЯ:ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа адм.д. № 539 по описа на АдмС-Бургас за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.Б.П. ***, с ЕГН ********** против заповед № 58/27.12.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която на основание чл.325, ал.1, т.12 от КТ е прекратен трудовия му договор.

В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Иска се отмяна на оспорения акт или прогласяването му за нищожен. С жалбата са предявени и искове по чл.344, ал.1,т.1, т.2, т.3 и т.4 от КТ, вр. чл.225, ал.1 от КТ и чл.224, ал.1  от КТ.

Съдът намира,че не е компетентен да се произнесе по жалбата, като съображенията за това са следните:

Видно от представените по делото трудов договор и допълнително споразумение, жалбоподателят не е държавен служител, поради което е неприложима разпоредбата на чл.124, ал.1 от Закона за държавния служител, предвиждаща, че споровете относно прекратяване на служебните правоотношения са подсъдни на административните съдилища, като тази разпоредба не може да се тълкува разширително.

Трудовите спорове се разглеждат от районните съдилища като първа инстанция. Те се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

С оглед изложеното, компетентен да разгледа конкретната жалба е Районен съд –  Бургас.

По изложените съображения и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 539/2017 по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд –  Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           СЪДИЯ: