ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 491

 

гр.Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осемнадесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 539 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 294-298 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „БУТЕД“АД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“***, представлявано от изпълнителния директор Н.П.Ш., срещу постановление на орган по изпълнението, обективирано в писмо изх. № БС-1380-01-026/01.03.2016г. на началника на ДНСК, с което е възложено принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-184/25.07.2012г., издадена от началника на РДНСК- Югоизточен район.

В жалбата са изложени доводи, че действията на органа по изпълнението са нищожни. Твърди се, че производството по принудителното изпълнение на посочената заповед следва да бъде спряно, тъй като е налице висящ спор за собственост. Иска се от съда да отмени действията по принудително изпълнение, обективирани в писмо, изх. № БС-1380-01-026/01.03.2015г. на началника на ДНСК . В жалбата има и  особено искане на основание чл.297,  ал.4, във вр. с чл.280 от АПК за спиране на принудителното производство по принудителното изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответникът в представено писмено становище по реда на чл. 297, ал.3 от АПК подробно излага съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата по наведените от жалбоподателя доводи. Моли съда да остави жалбата без разглеждане/без уважение и да отхвърли направеното особено искане за спиране на производството по изпълнение на индивидуалния административен акт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, като съобрази данните по делото намира за безспорно установено от фактическа страна следното: със заповед № ДК-02-ЮИР-184 от 25.07.12 г., началникът на РДНСК- Югоизточен район, е наредил премахване на незаконен строеж едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.53, находящ се в имот с идентификатор 07079.604.195 по КККР на гр. Бургас. "Бутед" АД е обжалвало заповедта пред Административен съд Бургас. С определение № 8201/03.07.2015г., постановено по адм. дело № 7161/2015г. ВАС е оставил в сила определение на № 1064/15.05.2015г.постановено по адм. дело № 1504/2014г. на АС Бургас, като е приел, че „Бутед“АД не притежава правен интерес от оспорване на заповедта , тъй като не  е сред лицата по §3 от Наредба №13/2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, т.е извършителите на незаконния строеж или носителите на вещни права върху него, както и лицата, задължени за премахването му, ако са различни от първите - аргумент от ограничителната специална норма на чл.149 ЗУТ, спрямо общата - чл.147, ал.1 АПК

На 12.06.2015г. с писмо изх. № ТО-1569-00-648 е изпратена покана до “Бутед“АД за доброволно изпълнение заповед № ДК-02-ЮИР-185/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР за премахване на незаконен строеж „едноетажна сграда“ с кадастрален идентификатор 07079.604.195.54 по КККР на гр. Бургас, находяща се в имот с идентификатор 07079.604.195, представляващ ПИ № 129, кв.53 (бивш кв.16) гр. Бургас със същия изх. номер.

На 29.07.2015г. с писмо изх. № ТО-1971-00-891 е изпратена покана до “Сетрал парк Бургас“ЕООД за доброволно изпълнение на същата  заповед № ДК-02-ЮИР-184/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР за премахване на незаконен със същия изх. номер.

 

 

 

 

На 23.11.2015г. работна група  от РДНСК – ЮИР е извършила проверка относно изпълнението на заповед № ДК-02-ЮИР-184/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР, при която е установено, че строежът не е премахнат и е в състоянието и вида описани в заповедта на началника на РДНСК-ЮИР. На същия ден работната група е изготвила и  протокол за предварително проучване на предварителното изпълнение на премахването на незаконния строеж с количествено-стойностна сметка.  На 25.01.20116 г. е изпратено писмо изх. № ТО-1569-00135 до камарата на строителите относно процедура по избор на строителна фирма. С решение  от 16.02.2016г. комисия е предложила принудителното изпълнение на заповедта да бъде възложено на „Ди Ел Ес Груп“ООД, с който е сключен договор  на 25.02.2016г.

С писмо изх. № Бс-1380-01-026 от 01.03.2016г. началникът на ДНСК възлага изпълнението на заповедта на посочената фирма . Писмото е изпратено до девет адресата, сред които „Бутед“АД и  „Сентрал парк Бургас“ЕООД. С жалба от 08.03.2016г. „Бутед“АД обжалва това писмо като постановление на орган на изпълнението  на основание чл.294 и сл. от АПК, по която е образувано настоящето дело.

 

 

 

 

При така установеното от фактическа страна от правна съдът намира следното:

Жалбата 

 

 

 

 на от „Бутед“АД против постановление за възлагане на принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-183/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР е подадена в срока по чл. 296, ал.1 от АПК и срещу акт по чл. 294 от АПК.

Същата обаче е недопустима, като подадена от лице без правен интерес по смисъла на чл. 295 от АПК, доколкото данните по преписката сочат, че жалбоподателят не е конституиран като страна в изпълнителното производство.

Съгласно чл.295 от АПК право на жалба имат страните в производството по изпълнението, както и третите лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него. Член 274 от АПК посочва кои са страните по изпълнението, като в ал.2 е предвидено, че длъжници по изпълнението могат да бъдат гражданите и организациите, както и органите, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници. „Бутед“АД не е сред тези лица и фактът, че до него е изпратено писмо и покана  за доброволно изпълнение не променя този извод. Дружеството-жалбоподател  няма правен интерес от оспорването, тъй като не е адресат на акта по чл.225 от ЗУТ и  същият не го засяга непосредствено. Жалбоподателят няма пряк и личен правен интерес от оспорването и по този въпрос се е произнесъл и ВАС в определение № 8201 от 03.07.2015г. постановено по адм. дело № 7161/2015г. по описа на ВАС. Както е посочено и там доводите за спор за собственост са ирелевантни. „Бутед“АД не са и трето лице, чийто права, свободи или законни интереси са засегнати от изпълнението. Трети лица по  чл. 295 АПК могат да обжалват изпълнението, ако то е насочено върху тяхно имущество, различно от разпоредения за премахване строеж.    

 

 

 

 

В случая адресат на заповедта за премахване на строеж е „Сетрал парк Бургас“ЕООД, което е и длъжник по изпълнението, съгласно чл. 274, ал. 2 АПК и като задължен субект по самата заповед за премахване на строежа. Жалбоподателят не е адресат на заповедта, не е длъжник по смисъла на чл. 274, ал. 2 АПК, не е и трето заинтересовано лице по смисъла на  чл. 295 АПК. В този смисъл „Бутед“АД  не е сред лицата по  чл. 295 АПК с право на жалба срещу действията по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-184/25.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР и подадената жалба като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство да бъде прекратено.

По изложените съображения и на основание чл. 215, т. 1 вр. чл. 236 вр. чл. 297, ал. 1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „БУТЕД“АД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“***, представлявано от изпълнителния директор Н.П.Ш., срещу постановление на орган по изпълнението, обективирано в писмо изх. № БС-1380-01-026/01.03.2016г. на началника на ДНСК, с което е възложено принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-184/25.07.2012г., издадена от началника на РДНСК- Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 539/2016 по описа на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: