Р Е Ш Е Н И Е  №824

 

Град Бургас, 8.05.2015г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на шестнадесети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора А.Ч., като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА к.н.а.х.д. № 539 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на заместник-кмета на община Бургас против решение от 16.02.2015г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д № 120 по описа за 2015г. на БРС, с което е отменено наказателно постановление № НП-12524/19.11.2014г., издадено от зам.кмета на община Бургас, с което на „Розмарин-3“ ООД, ЕИК 203038022, представлявано от Т. В. М., за нарушение на чл.31 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас (НООРТОБ) е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.34, ал.1, предл. второ от същата наредба. 

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като постановено при неправилно приложение на закона. Твърди, че с обжалваното пред районния съд наказателно постановление на „Розмарин-3“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева, а не глоба в размер на 100 лева, както неправилно е приел районния съд. Искането от съда е да отмени решението на районния съд и вместо него да постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление. Редовно уведомен, касаторът не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът по касация – „Розмарин-3“ ООД, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за основателна и пледира решението на районния съд да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, тъй като компетентния административнонаказващ орган правилно е наложил имуществена санкция в размер на 100 лева, съответстваща на текста на общинската наредба и установеното нарушение.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

От доказателствата по делото се установява, че на „Розмарин-3“ ООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № 0063387/13.11.2014г. от главен специалист при община Бургас, за това, че в качеството си на търговец, стопанисващ бистро „Розмарин“, намиращо се в гр.Бургас, ул.„Свети Свети Кирил и Методий“ № 51, при осъществяване на дейността си на 13.11.2014г. в 10.30 часа, не държи в търговския обект и не представя при поискване от контролния орган всички документи, удостоверяващи правомерното ползване и функциониране на обекта (Разрешение за поставяне на преместваеми обекти – външни маси три броя с по четири седящи места на площ около дванадесет кв.м., издадено от община Бургас). Въз основа на съставения АУАН, административнонаказващият орган издал обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което, квалифицирайки описаното деяние като нарушение на чл.31 от НООРТОБ е наложил на „Розмарин-3“ ООД имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.34, ал.1, предл. второ от същата наредба.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че с наказателното постановление е ангажирана отговорността на управителя на „Розмарин-3“ ООД Т. В. М., на която за нарушение на чл.31 от НООРТОБ е наложено наказание глоба в размер на 100 лева. Обосновал е извод, че съгласно чл.31 от НООРТОБ субект на отговорността е търговец, а съгласно санкционната разпоредба на чл.34, предложение второ от НООРТОБ, за извършването на нарушението от ЕТ или ЮЛ е предвидено налагане на имуществена санкция в размер до 50 000 лева. Тъй като в случая търговецът е дружество, е приел, че административнонаказващият орган е следвало да му наложи имуществена санкция, а не глоба.

Решението е неправилно.

С обжалваното пред районния съд наказателно постановление е ангажирана отговорността на „Розмарин-3“ ООД, на което е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева, а не глоба в същия размер, както неправилно е приел съда. Извършването на деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление от страна на дружеството се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Описанието на нарушението съответства изцяло на дадената му от административнонаказващия орган правна квалификация по чл.31 от НООРТОБ. Търговецът не е изпълнил установеното в цитираната разпоредба задължение да държи в стопанисвания от него търговски обект и да представи при поискване от контролните органи всички документи, удостоверяващи правомерното ползване и функциониране на обекта – в конкретния случай разрешението за поставяне на временен преместваем обект, което е издадено на дружеството на 7.11.2014г. преди датата на установяване на нарушението и съставяне на АУАН. За извършеното административно нарушение по чл.31 от НООРТОБ е наложена съответната имуществена санкция, предвидена в санкционната разпоредба на чл.34, ал.1, предл. второ от НООРТОБ, чиито размер е определен в законоустановените граници и съобразно тежестта на нарушението.

По изложените мотиви решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно, а обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК, във вр. с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение от 16.02.2015г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д № 120 по описа за 2015г. на БРС, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-12524/19.11.2014г., издадено от зам.кмета на община Бургас, с което на „Розмарин-3“ ООД, ЕИК 203038022, представлявано от Т. В. М., за нарушение на чл.31 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.34, ал.1, предложение второ от същата наредба. 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

                                   

 

                                     2./