ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,23.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети април                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 539 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят Д.К.Р., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л.5 от делото.

         Ответникът изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № РД-576/15.02.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено действието на разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав с №02102612 от 16.05.2007г. издадено на РК с външна марК.ка СЗ 042и име СЗ042, поради това, че през 2011г. и 2012г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми по чл.18 от Закона за рибарство и аквакултурите (ЗРА)

 

         АДВОКАТ И. – Поддържаме жалбата и направените с нея доказателствени искания за допускане до разпит на един свидетел. С разпита му ще се установява, че през 2012 г. лодката на доверителят ми, става въпрос за рибарска лодка, а не както е посочено в заповедта за рибарски кораб, е била в ремонт. Тя (лодката) е на частно лице, на жалбоподателя.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Р. – Документи за ремонта няма, сам си я поправях. Майка ми, лека й пръст, се спомина и нямах време да ходя на риболов, спомина се през месец ноември 2011г. и не ходих на риболов.

         АДВОКАТ И. – Ако не е представена административната преписка, с оглед на твърдението ни, че не сме уведомявани за започване на производството, моля да бъде задължен ответника да представи пълната административна преписка.

Искам да направя и едно уточнение - на стр.2 от жалбата, абзац пети, където съм цитирала чл.18в, ал.1, т.1 от ЗАВ, моля да се чете чл.18в, ал.2, т.1 от ЗАВ.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис съдържащ се в придружително писмо вх.№2042/04.03.2013г.

 

         ДОПУСКА събирането на гласни доказателства, чрез разпит на един свидетел, воден от жалбоподателя.

         Съдът въведе в залата свидетеля И. К. А..

Сне самоличността му както следва:

 

И. К. А., на 54г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Познавате ли Д.Р. и участвали ли сте в ремонт на притежаваната от него лодка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Да. Помагах му при ремонта, това беше в края на м.август 2012 г., миналата година. Имаше, хванал беше на перката на лодката стоманено въже и беше изкъртена перката на лодката. Крилата на перката, те са три и едното беше изкъртено. После почнахме да го ремонтирате. Ремонта трая доста време, не можеше да се намерят части. Перката, трябваше да се вземе нова перка, те се отливат.

         ВЪПРОС на СЪДА – Колко време трая ремонта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Първо правихме перката, установи се после, че има лом по двигателя, пукната глава. Като направихме перката и запали мотора, се видя, че тя не работи, двигателя изобщо не работи. След това установи, че има пукната глава на двигателя и то се проточи много време, някъде до началото на месец декември.

ВЪПРОС на СЪДА – Кой извършваше ремонта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – И той, и аз, помагахме си. Имам си някакво понятие от този вид работа, аз съм завършил машиностроене. Помагам на приятелски начала, не се занимавам по принцип с ремонт на лодки.

ВЪПРОС на СЪДА – Други лодки ремонтирал ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Аз имах лодка, помагал съм и на други хора.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Докато траеше ремонта, можеше ли да излезе лодката в морето?

ВЪПРОС на СЪДА – Какво представлява плавателното средство?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Лодката е някъде между 6-7 м. Това е лодка, не е кораб, разликата е в големината - корабът е дълъг 20-30 м., лодката е 5-6 м. Аз с кораби не се занимавам. Разликата е огромна, те хващат промишлено риба там. Къде ще се сравнява с лодката.

         ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – За периода на ремонта годна ли беше да излиза в морето?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Не е годна да излиза в морето.

Риболовният сезон е есента, по принцип е есента, към края на м. август – м.септември, до края на ноември. Зависи от вида риба.

По принцип сезона на риболов е през есента. Има и забрани за определени видове риба.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – През кои месеци е забранен риболова?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Тези забрани влязоха от м.април до м. юни- м.юли. В момента има забрана за риболов.

АДВОКАТ И. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ И. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваната от нас заповед на изложените в жалбата подробни основания. На първо място, доверителят ми не е уведомен за започналото административно производство, като по този начин са нарушени правата му за защита в административното производство, което само по себе си се явява причина за отмяната на оспорения административен акт.

Установи се, че за една от двете години, същия фактически е бил лишен от възможността да упражнява риболов поради ремонт на лодката, за която е издадено разрешение, поради което не са и налице предпоставките по Закона за изземване на разрешителното.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛ Р. – Майка ми имаше заболяване от рак и аз се грижех за нея, сам син съм, нямаше друг кой да се грижи за нея, Имаше на някакъв диск записано, какви са заболяванията и.

Нямам нищо друго освен тази лодка, аз съм човек на 60 г. и това е единственото ми препитание, не мога да се занимавам с нищо друго, разчитам на това.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: