ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 10.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на десети май                                             две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 538 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Р.В., редовно призован, се явява лично и с  адвокат И., с пълномощно по делото л.4.

 

ОТВЕТНИКЪТ – разузнавач при Районно управление Несебър към ОД на МВР Бургас – Н. С. Р., редовно призован,  се явява лично.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.Р.В. против Заповед за задържане на лице с рег.№304зз-39/20.02.2017г. на  разузнавач при Районно управление Несебър към ОД на МВР Бургас – Невен Стоянов Ранов, с която жалбоподателят е задържан за срок от 24 часа на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

 

С определение съдът е указал по делото да бъде представен заверен препис и в цялост административната преписка по издаване на оспорения акт, както и самия акт, включително и доказателства за компетентността на издателя.

С определение №522/24.03.2017г. съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните.

 

ПОСТЪПИЛО е съгласно указания на съда, с писмо вх.№2911/23.03.2017г. от ответника УРИ 251000-6892/20.03.2017г. по описа на ОДМВР Бургас, Заповед за задържане от 20.02.2017г., протокол за обиск на лице от 20.02.2017г., декларация по Приложение №1 по чл.14/2/ от Инструкция №Із-1711 от 15.09.2009г..

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№3408/05.04.2017г. от Районно управление Несебър към ОД на МВР Бургас, към което са приложени жалба от 06.02.2017г. от Д.Д., сведение от Д.Д. и копие на постановление за образуване на ДП №304 ЗМ-79/15.03.2017г. по описа на РУ Несебър.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените към жалбата и административната преписка писмени доказателства. Запознати сме  с представените доказателства.

По доказателствата, Ви представям списък за разноските и изплатения хонорар. Освен това от доказателствата не става ясно към момента водили  се наказателно производство спрямо клиента ми. Във връзка с доказателствата, да се изиска от охранителна фирма „Гълфстрийм секюрити”ООД, с адрес к.к. Слънчев бряг, хотел Кубан, справка за това дали е бил на работа клиента ми В.Р.В. и кой е бил на смяна на посочените в молбата от Д.Д. дати 09, 12 ,13 и 16.12.20 16г..Това искане е във връзка на данните посочени от Д. в жалбата му, които считам, че са послужили за неправомерното задържане на В. на последваща дата, когато се е явил в РУ Несебър.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Оспорвам жалбата. Считам заповедта за законосъобразна. Относно проверката, която аз съм извършил, във връзка с която е поставено задържането, по делото е представена цялата преписка. Предоставям на съда по искането на жалбоподателя.

 

По  доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка  доказателства, както и тези, представени с писмо  вх.№2911/23.03.2017г. от ответника, УРИ 251000-6892/20.03.2017г. по описа на ОДМВР Бургас - Заповед за задържане от 20.02.2017г., протокол за обиск на лице от 20.02.2017г., декларация по Приложение №1 по чл.14/2/ от Инструкция №Із-1711 от 15.09.2009г. и с писмо   вх.№3408/05.04.2017г. от Районно управление Несебър към ОД на МВР Бургас  -  жалба от 06.02.2017г. от Д.Д., сведение от Д.Д. и копие на постановление за образуване на ДП №304 ЗМ-79/15.03.2017г. по описа на РУ- Несебър като доказателства по делото.

 

 Относно искането на адвокат И., направено в днешното съдебно заседание,  съдът намира същото за ирелевантно към предмета на настоящия спор, където предмет на разглеждане е законосъобразността на заповед за задържане от 20.02.2017година и  ако адвокат И. твърди, че изложеното в жалбата на Д.Д. не отговаря на обективната истина, то съществува друга процедура за нейното атакуване, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.И. за изискване  от охранителна фирма „Гълфстрийм секюрити”ООД, с адрес, хотел К, справка за това дали е бил на работа В.Р.В. и кой е бил на смяна на посочените в молбата от Д.Д. дати 09, 12 ,13 и 16.12.2016г.

 

УКАЗВА на адвокат И., че не сочи доказателства, от които да черпи благоприятни правни последици.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Бих искал да изслушаме жалбоподателя.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

  АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата. Искам отмяна на  заповедта като незаконосъобразна,  неправилна и необоснована, като поддържам изцяло изложените в жалбата съображения.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам казаното от адвокат И.. Моля да бъде отменена заповедта, тъй като няма доказателства и  не отговаря на обективната истина отразеното в  нея.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Моля, да бъде потвърдена заповедта.

 

АДВОКАТ И.: Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, за което представих списък на разноските в днешното съдебно заседание. Моля за 10- дневен срок за писмени бележки.

 

 Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:56часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: