Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

             957                                 29.05.2015 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесети април, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора г.м., като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 538 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Би ейч еър“ ООД с ЕИК 130540291, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Я. С. И., решение № 46/19.01.2015 г. по НАХ дело № 5000/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и вместо него да се постанови друго, с което да наказателното постановление да се потвърди.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 46/19.01.2015 г. по НАХ дело № 5000/2014 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 161 от 14.10.2014 г., издадено от началника на Гранично полицейско управление „Летище Бургас“ при РДГП МВР, с което на основание чл. 51 от ЗЧРБ е наложена на касатора „Би ейч еър“ ООД имуществена санкция в размер на 6000 лева за нарушение по чл. 20, ал.1, т.1, вр. чл. 19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ.

От фактическа страна по делото е установено, че на 14.08.2014 г. в 15.15 часа, с полет BGH 5030 от Евенес - Норвегия, осъществен от „Би ейч еър“ ООД, е пътувала норвежката гражданка SOLVEIG PAULINE OLSEN, родена на *** г. При извършена гранична проверка за влизане в Република България, последната не представила документи за пътуване и на основание чл. 4, ал. 1 от ЗВПНРБГЕСЧТС не била допусната в страната. Тези констатации били отразени в съставен срещу превозвача АУАН № 161/14.08.2014г., въз основа на който било издадено оспореното пред БРС наказателно постановление.

За да потвърди наказателното постановление, БРС е приел, че превозвачът „Би ейч еър“ ООД не е изпълнил задължението си по чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, превозвайки по въздух чужд гражданин, попадащ в обхвата на чл. 8, ал.1 от ЗЧРБ, с което е осъществил състава на нарушението, за което е бил санкциониран.

Според настоящия касационен състав, решението е неправилно.

Правото на влизане и пребиваване на територията на страната на лица, които не са български граждани, е предмет на регулиране от два нормативни акта- Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧС). Двата закона са приложими за различен кръг правни субекти. Първият от тях се прилага за чужденците и за членовете на семейството на български граждани, които не са граждани на държава- членка на Европейския съюз, или на държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (чл. 1, ал. 1 и 2 от ЗЧРБ). Приложението на ЗВПНРБГЕСЧС е ограничено до европейските граждани и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави- страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. От данните по делото е видно, че лицето Solveig Pauline Olsen е гражданин на Норвегия, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (§1, т.7а от ЗЧРБ). Следователно, в случая ЗЧРБ е неприложим, а влизането, пребиваването и напускането на Република България от посоченото лице се осъществява по реда и при условията, предвидени в ЗВПНРБГЕСЧС, който закон следва да се преценява като приложимия материален закон. С обжалваното наказателно постановление е ангажирана отговорността на касатора за нарушение по чл. 51, вр. чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, който по горните съображения и на основание чл. 1, ал.3, вр. §1, т.7а от същия закон е неприложим в конкретния случай. Ето защо съдът приема, че наказателното постановление е издадено при неправилно приложение на материалния закон и подлежи на отмяна. Като е стигнал до друг извод, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него се постанови друго, с което наказателното постановление да се отмени, като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 46/19.01.2015 г. по НАХ дело № 5000/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 161 от 14.10.2014 г., издадено от началника на Гранично полицейско управление „Летище Бургас“ при РДГП МВР, с което на основание чл. 51 от ЗЧРБ е наложена на касатора „Би ейч еър“ ООД с ЕИК 130540291 имуществена санкция в размер на 6000 лева за нарушение по чл. 20, ал.1, т.1, вр. чл. 19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.