ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,11.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На единадесети юни                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 538 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.А.С., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.Б.. 

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОУ „П.К.ЯВОРОВ”-гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от адв.Д., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че от вписаните приложения към жалбата в действителност не са представени Заповед № РД-09-698/07.05.2009г. на Министерството на образованието и науката и пълномощно - договор за правна помощ.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Б.: Поддържам жалбата. Пропуснала съм да приложа посочените в жалбата писмени доказателства, поради което ги представям и моля да бъдат приети.

         В днешно съдебно заседание като допълнителни доказателства представям и моля да бъдат приети Решение № 627/17.01.2014г. на ВАС против Заповедта, въз основа на която е издадена обжалваната заповед. Решението не е влязло в сила, поради което представям протокол за приключило съдебно заседание пред втора инстанция. Считам, че спорът, по който представям тези доказателства в днешно съдебно заседание е преюдициален по отношение на настоящия спор и моля да уважите искането ни за спиране на настоящото производство.

 

         Адв.Д.: Поддържам изцяло представеното възражение по жалбата.             

         Не възразявам по приемането на представените доказателства.

         Представям платежни документи, като доказателство и в уверение на това, че детето не се третира в учебното заведение по начин различен от всички останали ученици в аналогично положение. Тези доказателства доказват, че учениците в ОУ „П.К.Яворов” гр.Бургас, които са чужди граждани, за които таксата за обучение е дължима, са заплатили за съответния период съответната такса за обучение.

         Няма да соча други доказателства.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОБЯВИ, че по направеното искане за спиране на настоящото производство до приключване на административно дело 1158/2013г. по описа на Върховен административен съд, ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

Дава думата по същество.

 

Адв.Б.: Моля да уважите жалбата и да отмените административния акт обективиран в Покана с изх. № 288/18.02.2014г. на Директора на ОУ „П.К.Яворов” гр.Бургас.

Подробни съображения са изложени в жалбата.

Адв.Д.: Видно е, че издаденият от директора на училището писмен акт – писмо-покана представлява изцяло и само отговор на въпроси поставени от жалбоподателката.

Издаденият акт няма белези на административен акт, тъй като с него не се вменяват задължения, нито възникват права за жалбоподатея и не се засягат негови правни интереси. Такъв акт би бил евентуално акт, с който директорът да отстрани от учебни занятия ученика, поради неизплатена такса за обучение, а не кореспонденцията за това.

Считам, че така издаденото писмо-покана не е индивидуален административен акт. В случай, че приемете обжалваният акт за индивидуален административен, то моля въз основа на представените писмени доказателства да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Реплика на адв.Б.: По отношение на изявлението на колегата, че оспорваният акт не е индивидуален административен акт, считам, че макар и неносещ някои белези за такъв, той съдържа гласнически изявления на административен акт, с което се дават задължителни указания на жалбоподателя за заплащане на такса. Освен това същият съдържа и уведомление, че в случай, че не бъде заплатена таксата, ще бъде преустановено обучението на децата, което считам, че обосновава твърдението ми, че това е индивидуален административен акт, който подлежи на обжалване и е посъден на настоящия съд.

Освен това възразявам относно това, че след като децата посещават училище, не ги дискриминират. Ние не твърдим дискриминация в тази насока, а дискриминация по отношение на таксата и то по отношение на една категория чужди граждани.

Освен това, актът, въз основа на който е издаден оспорвания, е отменен.

Смятам, че не трябва учениците да заплащат такса за обучение, тъй като в закона е установено, че училищното образование до 16-годишна възраст е задължително без оглед на гражданството на лицата, по отношение на които е това задължение.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с крайния си съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: