О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер  1004         17.06.2014г.           град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на единадесети юни две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 538 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на О.А.С., гражданка на РКазахстан, родена на ***г. с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700791835, издадено на 10.10.2012г., ЛНЧ ********** в качеството й на майка и законен представител на Н.С., гражданин на РКазахстан, роден на ***г. с разрешение за продължително пребиваване в РБългария № 700791831, издадено на 10.10.2012г., валидно до 12.10.2013г., ЛНЧ ********** *** чрез адвокат Б. от БАК против покана изх.№ 288/18.02.2014г., издадена от директора на ОУ „Пейо Яворов“ – гр.Бургас въз основа на заповед № РД-09-698/07.05.2009г. на министъра на образованието и науката. Иска се от съда да отмени процесната покана. В жалбата е инкорпорирано искане за спиране на производството до окончателното разрешаване на спора по АХД № 1158/2013г. по описа на Върховен административен съд. В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от адвокат Б., която поддържа заявената претенция, ангажира доказателства, претендира разноски.

Ответникът – директор на ОУ „Пейо Яворов“ – гр.Бургас се представлява в процеса от адвокат Д., която изразява становище за недопустимо оспорване. При условията на евентуалност пледира за отхвърляне на жалбата. Представя доказателства, претендира разноски.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира оспорването да процесуално недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

От фактическа страна по делото е установено, че Н.С., роден на ***г. е гражданин на РКазахстан и пребивава на територията на Република България от месец август 2010г. Същият е със статут на продължително пребиваване в Република България (разрешение № 700791831/10.10.2012г., валидно до 12.10.2013г.) и е ученик в ОУ „Пейо Яворов“ – гр.Бургас. Със заповед № РД-09-698/07.05.2009г., издадена от министъра на образованието и науката на основание §4, ал.3 от ДР на ЗНП, вр. с чл.18 от ЗЕС е определен размерът на средствата за формите на обучение, които заплащат лицата, които не са български граждани или не са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в българските държавни и общински училища за една учебна година в евро. Според раздел I, т.2 и раздел III от заповедта средствата за обучение в начални, прогимназиални, основни и средни общообразователни училища, дневна форма е 800 евро, а заплащането се извършва по левовата равностойност на еврото  по курса на БНБ в деня на плащането, като половината от сумата се внася преди началото на първия срок, а останалата половина – преди началото на втория срок. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на началниците на регионалните инспекторати по образованието. Заповед № РД – 09 – 698/07.05.2009г. е оспорена пред Върховен административен съд и отменена с решение № 627/17.01.2014г., постановено по АХД № 1158/2013г., което към момента на приключване на устните състезания не е стабилизирано. Същото е предмет на проверка по АХД № 4144/2014г. по описа на ВАС. На 14.02.2014г. О.С. депозира пред директора на ОУ „Пейо Яворов“ молба с № 868, в отговор на която е съставена и изпратена покана изх.№ 288/18.02.2014г. В обстоятелствената част на тази покана директорът на ОУ „Пейо Яворов“ цитира нормата на §4 от ДР на ЗНП и призовава молителката в случай, че разполага с документите, които установяват предпоставките по ал.2 за безплатно обучение на чужди граждани, да ги представи в оригинал или в нотариално заверен препис и в превод на български език. Разяснява на С., че ако детето й не отговаря на изискванията за безплатно обучение на чужди граждани, същата следва да заплати сумата от 400 евро за учебната 2013/2014г. пред началото на втория учебен срок – 05.02.2014г. В поканата са указани последиците при неплащане на визираната сума – преустановяване на обучението на Н.С. за учебната 2013/2014г. и е посочена липсата на законово основание за отсрочване на дължимата сума.

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Анализът на цитираната правна норма, отнесен към установените по делото факти, обосновава извод, че процесната покана не притежава белезите на индивидуален административен акт, тъй като с нея не се създават задължения и не се засягат законни интереси на лицето, до което е адресирана. Поканата има характер на уведомление и e съставена в отговор на въпросите, поставени в нарочна, сезираща молба (№ 868/14.02.2014г). Съдържанието й пресъздава приложимите законови и подзаконови материалноправни норми с изрично позоваване на заповед № РД-09–698/07.05.2009г., издадена от министъра на образованието и науката. Фактът, че в поканата са описани неблагоприятните последици за адресата й при невнасяне на сумата от 400 евро, не придава на същата характера на административен акт. Това е така, защото тези последици възникват от действието на заповед № РД-09-698/07.05.2009г., а не от поканата. Поради това, до отмяната на тази заповед с влязло в сила съдебно решение, същата проява правно действие, което не може да бъде игнорирано чрез отмяна на издадените въз основа на него уведомителни и съобщителни писма.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява насочена срещу акт, който не притежава белезите на индивидуален административен акт, поради което не е допустима за разглеждане по същество.

От изложените до тук съображения е видно, че изходът на спора пред настоящата инстанция не е обусловен от разрешаването на спора по АХД № 4144/2014г. по описа на ВАС, поради което искането за спиране на производството е неоснователно.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от двете страни в процеса. След като се съобрази с разпоредбата на чл.143 от АПК и с изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че следва да присъди в полза на ответника извършените от него разноски за водене на делото в общ размер на 500 лева.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.А.С., гражданка на РКазахстан, родена на ***г. с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700791835, издадено на 10.10.2012г., ЛНЧ ********** в качеството й на майка и законен представител на Н.С., гражданин на РКазахстан, роден на ***г. с разрешение за продължително пребиваване в РБългария № 700791831, издадено на 10.10.2012г., валидно до 12.10.2013г., ЛНЧ ********** *** чрез адвокат Б. от БАК против покана изх.№ 288/18.02.2014г., издадена от директора на ОУ „Пейо Яворов“ въз основа на заповед № РД-09-698/07.05.2009г. на министъра на образованието и науката.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 538/2014г. по описа на Административен съд– Бургас.

ОСЪЖДА О.А.С., гражданка на РКазахстан, родена на ***г. с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700791835, издадено на 10.10.2012г., ЛНЧ ********** да заплати на директора на ОУ „Пейо Яворов“ – гр.Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 500 лева.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на О.А.С., гражданка на РКазахстан, родена на ***г. с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700791835, издадено на 10.10.2012г., ЛНЧ ********** за спиране на производството по АХД № 538/2014г. по описа на Административен съд – Бургас до приключване на спора по АХД № 4144/2014г. по описа на Върховен административен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………