О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер                 12.02.2010г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на осемнадесети ноември две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. и прокурора Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 538 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.220 от Закона за митниците.

Образувано е по жалба на „Кумерио мед” АД, чието наименование е променено на „Аурубис България” АД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Н.Л. М.Т. – изпълнителен член на Съвета на директорите против писмо изх.№ 54/21.01.2008г., издадено от началника на Митнически пункт ”Пристанище Център”, мълчаливо потвърден от началника на Митница Бургас, с което се определя нова митническа стойност и нов размер на митническо задължение по ЕАД № 21/12.01.2007г., № 83/27.02.2007г., № 94/05.03.2007г. № 99/07.03.2007г., № 109/13.03.2007г. № 110/13.03.2007г. и № 123/16.03.2007г. Иска се от съда да отмени процесните задължения. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Й. и адвокат В., които поддържат и уточняват заявената претенция, ангажират доказателства, претендират разноски.

Ответната страна – началник на Митнически пункт „Пристанище Център” – Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт Т., която оспорва жалбата и настоява за отхвърлянето й. Представя заверено копие на административната преписка в нейната цялост и точен превод на съдържащите се в нея документи на чужд език.

Заинтересованата страна – Дирекция “ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП не взема становище по оспорването и не се представлява в съдебно заседание, въпреки надлежното уведомяване. Не ангажира доказателства.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира оспорването за недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

            Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.2 от АПК, изхожда от надлежна страна и е съответна на изискванията за форма и реквизити, но е насочена срещу акт, който не притежава белезите на решение по смисъла на чл.220 от ЗМ, вр. с §1, т.13 от ДР на същия закон.

Предмет на оспорване в настоящото производство е писмо с изх.№ 54/21.01.2008г., издадено от началника на Митнически пункт „Пристанище Център”, с което жалбоподателят е уведомен, че при извършена проверка от дирекция „Последващ контрол” в ЦМУ на основание чл.201, §1б от Регламент № 2913/1992г. и чл.56 от ЗДДС е определена нова митническа стойност и нов размер на митническото задължение, както следва:

ЕАД № BG00100721/12.01.2007г. - ДДС в размер на 1 632 300 лева;

ЕАД № BG00100783/27.02.2007г. - ДДС в размер на 2 915 051 лева;

ЕАД № BG00100794/05.03.2007г. - ДДС в размер на 287 152 лева;

ЕАД № BG00100799/07.03.2007г. - ДДС в размер на 756 899 лева;

ЕАД № BG001007109/13.03.2007г. - ДДС в размер на 67 021 лева;

ЕАД № BG001007110/13.03.2007г. - ДДС в размер на 1 083 855 лева;

ЕАД № BG001007123/16.03.2007г. - ДДС в размер на 2 115 019 лева.

Предоставен е 3-дневен срок на адресата, считано от получаване на писмото да заплати посочените суми и дължимите лихви съгласно чл.232, §1б от Митническия кодекс на общността. Изрично е отбелязано, че писмото следва да се счита като покана за доброволно заплащане на сумите и е указана последицата от неизпълнението му – принудително събиране на същите съгласно чл.232, §1 от МК. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, търговското дружество оспорва дължимостта на допълнително определените публични вземания, представляващи ДДС в общ размер от 8 857 297 лева като излага доводи за правната същност на писмо № 54/21.01.2008г. и съображения от фактическата страна на спора. Релевира оплакване за нарушения на регламент № 2913 и регламент № 2454 и акцентира върху приложението на пар.29 и пар.220 (2) (б) от регламент № 2913. Сочи процесуалноправните норми от АПК и материалноправните разпоредби на ЗДДС, които смята за нарушени. С нарочна молба, депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя в открито съдебно заседание на 22.04.2009г. е оттеглена жалбата против писмо № 54/21.01.2008г. в частта му за главницата в размер на 8 857 297 лева. С изрично волеизявление се поддържа оспорването в частта, „относно претендираната в административния акт законна лихва върху същите задължения от датата на вноса (възникване на задължението)”. С определение от 22.04.2009г. е оставена без разглеждане жалбата на „Кумерио мед” АД против процесното писмо относно допълнително определения ДДС в размер на 8 857 297 лева и производството по делото е прекратено в тази част.

Съгласно разпоредбата на §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на Закона за митниците решение е всеки административен акт по прилагането на митническите разпоредби, издаден от митническите органи за конкретен случай, който е свързан с правни последици за едно или повече определени или можещи да бъдат определени лица, включително и за обвързващата информация по чл.23. В настоящия случай процесното писмо не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.220 от ЗМ, вр. с цитирания §1, т.13 от ДР на ЗМ, а има характера на покана за доброволно изпълнение. Същото поставя началото на изпълнително производство и не е насочено към установяване на нова митническа стойност, върху която да се определи размера на митническото задължение. В съдържанието на писмото не е включено разпореждане за коригиране на митническа стойност, а само съобщение за размера на „ДДС за довнасяне” и претенция за лихва, която се извежда от текста на изречението, определящо 3-дневен срок за заплащане на главницата. Допълнителен аргумент в подкрепа на разбирането за недопустимост на проведеното оспорване е обстоятелството, че сезиращата жалба не съдържа отменително искане за лихвите и с оттегляне на оспорването в частта за ДДС производството се явява лишено от предмет. Твърдението, че се поддържа жалбата в частта за лихвите при липса на първоначално изразена воля и претенция в този смисъл не може да замени спорния предмет.

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че писмо № 54/21.01.2008г., издадено от началника на МП „Пристанище Център” притежава белезите на покана за доброволно изпълнение на публично задължение и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Спорът за дължимостта и размера на лихвите следва да бъде решен при наличие на административен акт, с който същите се установяват. С оглед на това жалбата на „Кумерио Мед” АД се явява недопустима и трябва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

Мотивиран от горното, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кумерио мед” АД с последващо наименование „Аурубис България” АД със седалище и адрес на управление в *** представлявано от Н.Л.М.Т. – изпълнителен член на Съвета на директорите против писмо изх.№ 54/21.01.2008г., издадено от началника на Митнически пункт ”Пристанище Център”, мълчаливо потвърдено от началника на Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 538/2008г. по описа на Административен съд– гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………….